Indlæg

Oplever du unødvendige behandlinger og undersøgelser?

Unødvendige og uoverflødige behandlinger er et stort problem i sundhedsvæsenet, også for danske patienter. Internationalt anslår man, at op mod 20% af alle behandlinger og undersøgelser er unødvendige. Det betyder, at man bruger mange ressourcer på noget, der er spild og som kunne være undgået.

Organisationen ”Vælg Klogt” vil gøre op med unødvendige behandlinger og Nyreforeningen vil gerne bakke op om dette initiativ.

Patienter og pårørende inviteres derfor til at fortælle, hvad der er unødvendigt, og ikke gavner dem eller deres vej til at blive rask eller leve godt med sygdom. Det kan være undersøgelser, prøver, kontroller eller samtaler, der bliver gentaget, virker som spild af tid eller som noget, der ikke gavner.

Fortæl om dine oplevelser, så vi kan fjerne det unødvendige og gøre plads til det, der gavner!

Deltag i spørgeundersøgelser

Det tager mellem 2 og 4 minutter at besvare spørgeskemaet. Tiden afhænger af, hvor meget du har på hjerte.
Undersøgelsen er åben frem til og med 25. juni.

Hvad skal det bruges til?

Svarene bliver brugt som patienter og pårørendes input til, hvad vi bør gøre mindre af. Ud af alt input, skal der vælges seks områder, som skal blive til nye Vælg Klogt-anbefalinger. Vælg Klogt beder om input fra både læger og patienter.

Formålet er, at færre patienter bliver udsat for noget unødvendigt, så ressourcerne i stedet kan bruges der, hvor de kommer patienter bedst muligt til gavn.

Om ”Vælg Klogt”

”Vælg Klogt” er finansieret af Danske Regioner og er et samarbejde mellem læger og patienter via paraplyorganisationerne Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvert med blomster

Har du fået brev fra regionen

Har du fået brev fra regionen, fordi din behandling er blevet udskudt på grund af Corona-situationen?

Hvis ja, hvad stod der så i brevet? Var det fyldt med bøvl eller blomster?

Det er Foreningen Danske Patienter gået i gang med at undersøge.

“På flere af vores fællesmøder i sidste uge blev det fortalt, at regionerne var ”i fuld gang” med at sende breve ud til de patienter, der har fået udskudt deres behandling. Det er jo som udgangspunkt positivt – men hvor positivt det er, afhænger i høj grad af, hvad patienterne får at vide i det brev. Det vil vi gerne følge op på i Danske Patienter”.

Det oplyser Johanne Kure, der er sundhedsfaglig konsulent i Danske Patienter.

Hun vil blive glad, hvis der er nogen, der kan skaffe et eksemplar (eller blot ordlyden) af et af brevene.

“Allerbedst vil det være, hvis vi kan skaffe et eksemplar fra hver region og fra forskellige specialer, så vi kan se, om der på tværs af lande- og sygdomsgrænser er sat en tilfredsstillende informationsindsats i gang.

Hvis du har fået brev fra regionen om udskudt behandling og vil hjælpe Danske Patienter med undersøgelsen, så skriv til Johanne Kure på jk@danskepatienter.dk


 

læge

Ny ambassadørordning – med fokus på at inddrage patienter

100 yngre læger er siden 2016 blevet uddannet som ambassadører i inddragelsesmetoden ’fælles beslutningstagning’. De skal være med til at sprede viden om inddragelse i sundhedsvæsenet. Det er vigtigt, hvis man vil have en bedre behandlingskvalitet. Det skriver Danske Patienter.

Nogle af de fordele der er for patienter, hvis de bliver inddraget i behandlingen – er bl.a. styrket livskvalitet, bedre behandling og mestring af egen sygdom. Men det kræver viden og de rigtige redskaber, hvis inddragelse skal lykkes.

Og de yngre læger er nu klar til at gå forrest, for at denne ambition skal lykkes. Yngre Læger har derfor startet en ambassadørordning, hvis formål det er at sprede viden om inddragelse. Ambassadørerne skal gennem en workshop undervise deres kollegaer i metoden fælles beslutningstagning og dermed sætte patientinddragelse på dagsordenen i sundhedsvæsenet.

Konkrete værktøjer

Metoden er en hands-on metode til, hvordan patienten sammen med lægen kan træffe det bedste valg af behandling.

Chefkonsulent Thomas Kjær Jensen fra Yngre Læger udtaler: ”Vores medlemmer vil rigtig gerne patientinddragelse. Deres udfordringer er, hvordan de skal gøre det i praksis. Her vil vi gerne byde ind og tilbyde dem en workshop, hvor de får konkret viden og værktøjer til at inddrage patienter og pårørende systematisk”.

ViBIS og Yngre Læger har sikret, at ambassadørordningen kan fortsætte i 2020. Desuden vil ordningen blive udvidet, så workshoppen fremover vil forløbe over to dage.

FOTO - Kultur

Kultur må ikke bremse gode intentioner i sundhedsreform

Sundhedsvæsenet skal bindes sammen på en ny måde, så der kommer bedre sammenhæng til gavn for patienter og pårørende. Det skriver www.danskepatienter.dk. Centralt står nye fælles nationale kvalitetsstandarder, som skal mindske ulighed i sundhedstilbud på tværs af regionsgrænser.

Sådan indledte sundhedsminister Ellen Trane Nørby, da hun var forbi til en snak med Danske Patienters medlemsforeninger om regeringens udspil til ny sundhedsreform.

Der var generel ros til intentionerne i reformen blandt de fremmødte repræsentanter fra patient- og pårørendeforeningerne, som i årevis har efterspurgt ambitiøse løsninger, der netop gør op med dårlig sammenhæng og uensartethed i behandlingen på tværs af byskiltene.

Pas på ”kulturnissen”

Hvis man for alvor vil ændre sundhedsvæsenet til det bedre er der dog først og fremmest behov for kulturændringer. Det mener formand for Sjældne Diagnoser, Birthe Byskov Holm:

”Alle gør tingene på deres egen måde, fordi de mener, at det er den bedste løsning. Man glemmer nogle gange at tænke på helheden,” siger hun.

Hun peger på, at der i det nuværende set-up er mange gamle mønstre, der lever i bedste velgående, selvom tidligere reformer har forsøgt at gøre op med dem.

”Hvis den nye reform skal ændre noget, så skal det ikke kun handle om økonomi, men også kultur. Det er et langt, sejt træk, men hvis nissen flytter med i de nye rammer, så står vi med de samme problemer om fem år,” siger Birthe Byskov Holm.

Behov for nyt styringsparadigme

Også hos Nyreforeningen efterlyser man et mere markant opgør med kulturen end det, reformen lægger op til. Formand Jan Rishave ser blandt andet gerne, at reformen i højere grad peger mod et nyt styringsparadigme.

”Det er svært at løse de nuværende udfordringer, når man fortsætter med en styringsmodel, der først og fremmest belønner produktivitet. Hvorfor ikke gøre det værdibaseret set fra en patientvinkel? Så ville man virkelig rykke noget,” siger Jan Rishave.

Minister: Mere patientindflydelse bidrager til kulturændring

Ellen Trane Nørby lagde ikke skjul på, at det er en svær opgave at ændre kulturen – og at der skal meget mere til, før sektorgrænserne for alvor bliver brudt ned. Men hun mener, at der er skabt et godt grundlag for at ændre kulturen, fordi patienterne får mere indflydelse – blandt andet i de nye sundhedsfællesskaber.

Af Rikke Skovgaard, Danske Patienter
Læs originalartiklen ved at klikke her

FOTO - Pårørende collage til web

Politikerne bør handle: Pårørende bliver syge af manglende hjælp

Mange pårørende er så fysisk eller psykisk belastede, at de går ned med flaget og må sygemelde sig. Det viser flere, nyere undersøgelser. Nu er det på tide, at politikerne tager ansvar for problemet og sikrer bedre vilkår og rettigheder for pårørende, mener Danske Patienter.

”Alle er enige om, at pårørende løfter en vigtig opgave, og at de fortjener bedre vilkår. Men politisk tilskyndelse og uforpligtende retningslinjer er ikke nok,” siger direktør Morten Freil i Danske Patienter.

Ifølge Danske Patienter er der behov for en national handlingsplan, der forpligter social- og sundhedsvæsenet til at hjælpe pårørende for eksempel i forhold til praktisk hjælp, fleksibilitet på arbejdsmarkedet og til at håndtere den følelsesmæssige omvæltning.

Nyreforeningen: Pårørende skal støttes og anerkendelses

I nyreforeningen er man fuldt ud enige i, at de pårørende spiller en afgørende vigtig rolle.

”De pårørende er en kæmpe ressource for den enkelte syge, for sundhedsvæsenet og for samfundet. Især hvad angår dialyse, spiller de pårørende ofte en meget konkret rolle. Ud over at hjælpe med behandlingen ved f.eks. hjemmedialyse, tager de pårørende jo også ofte aktiv del i besøg og samtaler på sygehuse. Der ud over er dialysepatienter tit så udmattede, at de pårørende må tage ekstra fat, fordi den syge ikke magter så meget.  Det er nødvendigt, at samfundet anerkender de pårørendes arbejde og tilbyder dem støtte,” siger formand for Nyreforeningen Jan Rishave.

Behandlingskrævende stress, depression, posttraumatisk stress og angst er hverdag for tusindvis af pårørende, viser flere nyere undersøgelser fra blandt andre Danske Patienters medlemsforeninger, herunder Nyreforeningen.

Stigende pres på pårørende

Selvom problemet med pressede pårørende allerede er stort i dag, frygter Danske Patienter, at det bliver endnu værre, hvis politikerne ikke griber ind nu.

Indlæggelsestiden på hospitaler bliver stadigt kortere og samtidigt oplever mange familier, at det er sværere at få bevilliget den nødvendige hjælp hos kommunerne på grund af besparelser. Det bliver bekræftet i ny undersøgelse, der viser, at patienterne er blevet mere afhængige af deres pårørende i takt med, at hjælp fra kommunen er faldet.

“Flere opgaver er flyttet over på de pårørende, og i fremtiden kommer de til at spille en endnu større rolle. Derfor er det helt afgørende, at politikerne tager ansvar for en gruppe mennesker, som er presset til det yderste,” siger Morten Freil.

Husk, at du som medlem af Nyreforeningen har adgang til rådgivning fra souschef og socialrådgiver i Nyreforeningen, Jan Jensen.
Du kan kontakte Jan på jj@nyre.dk – tlf. 50 93 59 50. Hans telefontid er mandag-torsdag fra kl. 10-15.