Om Nyreforeningen

Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Foreningen blev stiftet i 1975 og har i dag ca. 5.550 medlemmer fordelt på 16 lokale kredse.

Vores arbejde består i at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Gennem vores egen forskningsfond støtter vi desuden den danske forskning på nyreområdet.

Samtlige valgte medlemmer af Nyreforeningens ledelse, både i landsforeningen og de lokale kredse, arbejder frivilligt.

Lær os bedre at kende her på siden:
Det mener Nyreforeningen
Værdigrundlag
Nyreforeningens Forskningsfond
Protektor
Ambassadører
Årsberetning
Årsregnskab
Budget
Internationalt arbejde
Æresmedlemmer
Årets solfanger
Nyreprisen
Indsamling og sponsorer
Sekretariatet
Organisation
Repræsentationer

Det mener Nyreforeningen om…

Udbedt stillingtagen

Nyreforeningen arbejder for, at det skal gøres enkelt og let at tage stilling til organdonation og være en forudsætning for at modtage sit sundhedskort, at man har taget stilling til […]

Aktivt fravalg

Nyreforeningen arbejder for at sikre Aktivt fravalg i forbindelse med organdonation. Aktivt fravalg indebærer, at man som udgangspunkt har givet samtykke til at donere et organ, med mindre at man […]

Nyreforeningens innovationspolitik

Inddragelse af patienten/brugeren For at sikre relevant forskning og produktudvikling er det vigtigt, at patienten/brugeren har været tiltænkt i den tidligste del af processen og har været inddraget i en […]

Pårørende

Nyreforeningen mener, at nyrepatienter, der ikke med sikkerhed er i stand til at forstå egen situation og til at give udtryk for sin vilje(kommunikere), bør ledsages af en pårørende, som […]

Kost på dialyseafdelinger

Kost på dialyseafdelinger Nyreforeningen anbefaler velsmagende, varieret og veltilberedt kost, herunder mulighed for at patienten kan vælge mellem forskellige retter. Afgørende er imidlertid, at kost, der tilbydes den enkelte patient […]

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier For at imødegå problematikken vedrørende multiresistente bakterier, er det Nyreforeningens holdning, at: Udskrivning af antibiotika bør generelt begrænses til sygdomstilfælde, hvor det er medicinsk nødvendigt. Udskrivning af bredspektret […]

Dialysefri behandling af nyresvigt

Dialysefri behandling af nyresvigt Der skal ydes maksimal hjælp til døende nyrepatienter, der ikke ønsker at fortsætte dialysebehandling Behandling af nyresvigt uden dialyse skal være af høj kvalitet og sikre […]

Dækning af udgifter til tandbehandling for nyrepatienter

Dækning af udgifter til tandbehandling for nyrepatienter Nyreforeningen mener, at nyrepatienter skal omfattes af sundhedsloven, således at også kroniske nyrepatienter med betydelige dokumenterede tandproblemer maks. skal betale 1.725 kr. årligt […]

Gæstedialyse

Gæstedialyse Nyreforeningen mener, at gæstedialyse skal tilrettelægges således, at der indgås aftale med regionerne således, at såfremt nyrepatienter bestiller gæstedialyse med minimum to måneders varsel, så SKAL sygehuset tilbyde (og […]

Fleksibel dialysebehandling

Fleksibel dialysebehandling Under overskriften ”Fleksibel dialysebehandling” ønsker Nyreforeningen at tydeliggøre de mange uudnyttede muligheder for at indrette dialysebehandling på en måde, hvor patientens behov for et normalt hverdagsliv tilgodeses uden, […]

Behandlingsforløb for svage/skrøbelige dialysepatienter

Behandlingsforløb for svage/skrøbelige dialysepatienter Nyreforeningen finder, at svagelige/skrøbelige dialysepatienter på plejehjem eller beskyttet bolig bør have valgmuligheden for dialysebehandling hjemme (plejehjem eller beskyttet bolig) i stedet for på sygehuset for […]

Brug af telemedicin

Brug af telemedicin Under forudsætning af at løsningerne er etisk forsvarlige anbefaler Nyreforeningen udviklingen og udbredelse af telemedicinske løsninger Patientens valg og benyttelse af telemedicinske løsninger bør være frivilligt, men […]

Tilrettelæggelse af dialysebehandling

Tilrettelæggelse af dialysebehandling Personalet Må være åbent for at gennemgå patientens værdier Må være åbent for at tilrettelægge individuelle behandlingsforløb i samråd med patienterne Må være åbent for at forklare […]

Betaling ved organdonation

Betaling ved organdonation Nyreforeningen anbefaler ikke organdonation mod betaling. Medvirken til og/eller betaling for organdonation er forbudt. I Danmark såvel som i Europa! Nyreforeningen finder, at motivet for organdonation bør […]

Befordring af dialysepatienter

Befordring af dialysepatienter Patienten skal afhentes i hjemmet på aftalt tidspunkt +/- 15 min. Befordring til behandling må inkl. omveje maks. udgøre 60 min. Patienten skal være fremme senest 5 […]

Sundhedshuse/centre

Sundhedshuse/centre Nyreforeningen støtter opbygningen af sundhedshuse/centre af tre grunde:   Dialyse: Mange af Nyreforeningens medlemmer er afhængige af dialyse, ofte flere gange ugentligt. Mange igen kan ikke dialysere hjemme, og […]

Indretning af dialyseafdelinger

Indretning af dialyseafdelinger Den fysiske indretning af dialyseafdelinger skal naturligt forbindes med ord som varme, glæde og livsmod. Nyreforeningen mener, at indretning af dialyseafdelinger altid skal være fleksibel og tage […]

Organdonation

Organdonation Organdonation bør udelukkende ske i overensstemmelse med donors vilje. Til gengæld bør det være donors ret, at dennes vilje altid søges afklaret. Nyreforeningen opfordrer alle myndige personer i Danmark […]

Værdigrundlag

I Nyreforeningen møder vi livet i alle dets afskygninger i form af håb, sorg, glæde, frustration, livsmod, frygt etc. Derfor insisterer vi på livskvalitet og livsglæde men tager også livet alvorligt, når det synes håbløst og meningsløst.

Nyreforeningen er en åben patientforening, der varetager nyrepatienters og pårørendes interesser, som styres af patienter og pårørende og som aktivt byder alle, der ønsker at støtte nyrepatienter, velkommen som medlemmer.

Seriøsitet og saglighed er nøgleord for Nyreforeningen. Seriøsitet og saglighed kendetegner vores arbejde på alle niveauer og er udgangspunktet for vores kontakt – centralt og lokalt – til politikere, medier, myndigheder, råd og nævn m.m.

I Nyreforeningen er nærhed vigtigt. Vi insisterer derfor på reel medlemsindflydelse, stærkt lokalt engagement og tæt personlig kontakt både til sygehuse og til patienter og pårørende.

I Nyreforeningen er frivillighed og engagement store idealer. Engagement er for os et spørgsmål om at være nærværende overfor hinanden og løfte i flok. Den enkelte frivilliges indsats er af stor værdi for os, og frivillighed og professionalisme går hos os hånd i hånd.

Forskningsfonden

Fondens formål er at yde støtte til forskning og udbredelse af kendskab til kroniske nyrelidelser og nyretransplantation, samt de psykiske aspekter herved. Se Nyreforeningens forskningspolitik.

Nyreforeningens Forskningsfond er stiftet i 1987 og har siden 1988 i alt uddelt mere end 12 millioner kr. Det er kun muliggjort gennem en årlig støtte fra The John and Birthe Meyers Foundation samt Meyco Emballage A/S, der i sin tid muliggjorde oprettelsen af fonden, samt en større arv fra Gerda Junge. Og endelig har vores lokale kredse gennem årene bidraget med betydelige beløb. Fondens grundkapital udgør 4,75 mio. kr.

Ydelsen fra fonden er normalt betinget af, at modtageren giver en kortfattet redegørelse for sit projekt, egnet til offentliggørelse. Er beløbet ikke anvendt inden 3 år efter beløbets modtagelse, skal pengene returneres til Nyreforeningens Forskningsfond.

Det godkendte og reviderede regnskab for Nyreforeningens Forskningsfond kan rekvireres i Nyreforeningens sekretariat.

Når projektet er afsluttet forventer fonden en artikel (ca. 2 A4-sider) tilsendt.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Fire medlemmer udpeges af Nyreforeningen. Et medlem udpeges af bestyrelsen for Dansk Nefrologisk Selskab. Et medlem udpeges af Dansk Transplantationsselskab. Et medlem udpeges af Dansk Urologisk Selskab.

Bestyrelsen består af:
Landsformand – Malene M. Deele
Næstformand – Michael Rosenkvist
Kredsformand – Ann Bellis Hansen
Medlem – Jan Thøgersen
Overlæge, ph.d. – Helle Charlotte Thiesson (Dansk Nefrologisk Selskab)
Overlæge, ph.d. – Jan Carstens (Dansk Transplantationsselskab)
Professor dr.med. – Lars Lund (Dansk Urologisk Selskab)

Se fundats for Forskningsfonden.
Se seneste dagsorden og referater fra Forskningsfonden.

Sådan søges forskningsfonden

Fonden er åben for ansøgninger inden for specialerne nefrologi og urologi. På denne side kan du læse en uddybende beskrivelse af hvad forskningsfonden støtter og hvad en ansøgning skal indeholde.

I efteråret indkaldes der ansøgninger til forskningsfonden med ansøgningsfrist 31. december 2021 kl. 12.

Forskningsfonden søges digitalt via dette link. Vær opmærksom på, at du skal benytte den seneste version af en moderne webbrowser for eksempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Spørgsmål vedrørende ansøgningens indhold og kriterier kan rettes til Nyreforeningens Forskningsfond ved at kontakte Direktør for Nyreforeningen Michael Buksti på tlf. 40 90 29 48 eller mail mb@nyre.dk

Spørgsmål vedrørende tekniske forhold kan rettes til support@grantcompass.dk.

Støt Forskningsfonden

Hvis du vil støtte forskning i nyresygdomme, kan du indbetale dit bidrag på reg.nr. 3129, kontonr. 3129021799. Mrk. bidrag.

Fra udlandet kan det ske via IBAN: DK98 3000 3129 0217 99. BIC/SWIFT: DABADKKK.

Forskningsfondens CVR-nr. er 16641197.

Protektor

Foto: Franne Voigt

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har siden 2005 været protektor for Nyreforeningen.

Ambassadører

Soren-stryger-ambassador

Søren Stryger har siden 2013 været ambassadør for Nyreforeningen.

Søren er tidligere professionel håndboldspiller. Han har spillet mere end 120 landskampe for Danmark, og han er blevet kåret som bedste mandlige håndboldspiller i hhv. 2000 og 2004. Søren blev nyresyg i 2013 og fik transplanteret en nyre fra sin far.

Som ambassadør for Nyreforeningen vil Søren gerne sætte fokus på den gode historie. Læs Sørens egen historie.

Årsberetning

Årsberetningen beskriver Nyreforeningens arbejde i det forgangne år. I årsberetningen står også de vigtigste økonomiske nøgletal for foreningen. Årsberetningen udkommer i forbindelse med generalforsamlingen, som hvert år afholdes den tredje weekend efter påske. I år har vi dog været hurtige, og den ligger derfor allerede klar til at læse nu.

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsregnskab

Nyreforeningens årsregnskab udgør den finansielle bestanddel af årsberetningen og består af balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen.

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018

Internationalt arbejde

Nyreforeningen samarbejder med de andre nordiske nyreforeninger fra Sverige, Norge, Island og Finland gennem Nyresyges Nordiske Samarbejdsorgan (NNS). NNS mødes en gang om året, og landene skiftes til at være vært.

Læs mere om de nordiske nyreforeninger på deres hjemmesider:

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (Norge)
Njurförbundet (Sverige)
Munuais- ja maksaliitto (Finland)
Félag nýrnasjúkra (Island)

Æresmedlemmer

2021: Jan Rishave, landsformand for Nyreforeningen 2014 – 2021
2018: Ann Bellis Hansen, kredsformand Østjylland 1987 – 2020
2014: Stig Hedegaard Kristensen, formand for Nyreforeningen 2002 – 2014
2011: Klaus Ølgaard, Professor, overlæge, dr.med. Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet
2007: Søren Madsen, pensioneret overlæge fra Nyremedicinsk afdeling C, Aarhus Universitetshospital
2007: Hans Erik Hansen, pensioneret overlæge fra Aarhus Universitetshospital
2000: Willy Jagd Jensen, formand for Nyreforeningen 1975 – 1996
1994: Bent Nielsen, overlæge, Hvidovre Hospital
1993: Jørn Hess Thaysen, professor dr.med., Rigshospitalet
1992: Ole Fjeldborg, overlæge, Aarhus Transplantationscenter

Årets solfanger

Årets solfanger er en pris, der gives til en person, som i særlig grad har bidraget til glæde og livskvalitet blandt nyrepatienter. Prisen gives til en sand ildsjæl, der virkelig brænder for at hjælpe nyrepatienter til bedre forhold. En person, der tænker ud af boksen og som støtter i svære perioder. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold.

Prismodtageren kan eksempelvis være en patient eller en pårørende, som gør noget ekstra for andre patienter eller pårørende. Det kan være en frivillig, som har igangsat et vigtigt projekt, som skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv. Prisen gives ikke til sundhedsfagligt personale

Årets solfanger er blevet uddelt siden 2012.

Ønsker du at indstille en person til Årets solfanger, så kan du gøre det ved at skrive til mail@nyre.dk. Du skal skrive en begrundelse for, hvorfor netop denne person fortjener at blive Årets solfanger. Prisen uddeles hvert forår på Nyreforeningens landsmøde. Fristen for at indstille personer annonceres i Nyrenyt og her på hjemmesiden.

Årets solfanger gennem årene

2021: Rita Bruun

Rita Bruun

2016: Irene Viggo, frivillig

2015: Jesper Collin, frivillig i kreds Sønderjylland

2014: Svend Eisenhardt, første hæmodialysepatient i Grønland

2013: Helle Hansen, sygeplejerske, Nykøbing Falster Limited Care

2012: Lis Frandsen, frivillig i Københavns Omegnskreds

Nyreprisen

Nyreprisen gives til professionelle sundhedsaktører, der har gjort en ekstraordinær indsats for nyresyge i Danmark.

2021: Christina Rosenlund, overlæge i neurokirurgi på Odense Universitetshospital
2019: Dialyseafdelingen på Regionshospitalet i Randers

Sponsorer og indsamling

Nyreforeningen modtager indimellem sponsorater f.eks. i forbindelse med arrangementer. Samtlige beløb, der gives til Nyreforeningens aktiviteter, bliver kanaliseret direkte over i Nyreforeningens Forskningsfond.

Nyreforeningen følger Danske Patienters retningslinjer for samarbejde med medicoindustrien: Retningslinjer for samarbejde.

Nyreforeningen gennemfører løbende indsamlinger til foreningens arbejde og specifikke formål. Læs mere om Nyreforeningens indsamlingsaktiviteter for det indeværende år her.

Organisation

Hent vores vedtægter

Hent organisationsdiagram

Generalforsamling

Landsforeningens øverste myndighed er landsgeneralforsamlingen, der holdes hvert år den tredje weekend efter påske. Alle medlemmer har tale- og stemmeret. På landsgeneralforsamlingen vælges landsformand, næstformand og 2. næstformand for to år.

Du kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. Du kan læse og printe fuldmagten ved at klikke her.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets opgave er at følge udviklingen og tage initiativer i forhold til politikken i Folketinget og EU samt at varetage Nyreforeningens interesser i forhold til nationale og internationale operatører. Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.

Forretningsudvalget har otte medlemmer. Landsformand, næstformand og 2. næstformand samt fem medlemmer, der er valgt i hver region.

Forretningsorden for Forretningsudvalget
Se medlemmer af Forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse. Hver lokale kreds vælger et medlem og en suppleant til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens opgave er at godkende foreningens budget og politiske målsætninger.

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen – januar 2019
Se medlemmer af Hovedbestyrelsen

Udvalg

Nyreforeningen har et Patientudvalg, et Pårørendeudvalg og et Donorudvalg. Medlemmer til udvalg vælges af Hovedbestyrelsen.

Se vores udvalg.

Regionaludvalg

Der er fem regionaludvalg, som geografisk svarer til regionerne. Hver lokale kreds i regionens geografiske område kan vælge en repræsentant og en suppleant til Regionaludvalget. Regionaludvalgenes opgave er at følge udviklingen indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedspolitikken i regioner og kommuner, at tage initiativer i forhold til politikken i regioner og kommuner samt at varetage Nyreforeningens interesser i forhold til alle operatører i regionens geografiske område.

Forretningsorden for regionaludvalg
Find dit regionaludvalg

Lokale kredse

Fordelt rundt om i landet er 16 lokale kredse med selvstændige bestyrelser. Kredsens opgave er først og fremmest at tilbyde aktiviteter for medlemmerne og synliggøre Nyreforeningen lokalt.

Kredsens bestyrelse er på Nyreforeningens vegne forhandlingsberettiget overfor relevante lokale myndigheder. Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen, der holdes inden den 15. februar hvert år. Alle medlemmer, der bor i kredsens område, har tale- og stemmeret. På kredsgeneralforsamlingen vælges en kredsformand og et antal bestyrelsesmedlemmer, alle med en valgperiode på to år. Kredsene har egne vedtægter, og kredsenes økonomi er uafhængig af landsforeningens.

Find din lokale kreds.

Sekretariatet

Sekretariatet står for en lang række praktiske og administrative opgaver i forbindelse med Nyreforeningens virke.

Kontakt sekretariatet.