Støttemuligheder på arbejdsmarkedet

På alle jobcentre er der arbejdsfastholdelseskonsulenter med særlig indsigt i det rummelige arbejdsmarked og med kendskab til de mange støtteordninger. Du kan eksempelvis få hjælp til værktøj og særlig indretning af arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at påtage dig et job. Du kan også komme i arbejdstræning eller oplæring i en virksomhed, hvor du bliver aflønnet efter særlige regler.

Her er beskrevet nogle af de muligheder, der er for at blive på arbejdsmarkedet. Du kan altid ringe til Nyreforeningens socialrådgiver og få vejledning, hvis du er i tvivl om dine muligheder. Læs desuden mere om ordningerne på www.bmhandicap.dk.

Jobafklaringsforløb

Du har ret til et jobafklaringsforløb fra din kommune, hvis du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge. Et jobafklaringsforløb er en helhedsorienteret indsats, som har til formål at få dig tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Et jobafklaringsforløb kan vare op til 2 år. Der kan godt blive iværksat flere forløb efter hinanden, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af din sygdom og hvis du ikke tilhører målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Personlig assistance

En personlig assistent assisterer ved de arbejdsfunktioner, som personer med handicap/ funktionsnedsættelse ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tunge løft, fungere som sekretær, køre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver. Du skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Isbryderordningen – løntilskud til nyuddannede

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede en mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret dem til. Mange med en kronisk sygdom har ofte ikke haft de samme muligheder som andre for at få relevant erhvervserfaring før, under eller efter uddannelsen. Du kan få løntilskud i op til 12 måneder. Ansættelsen skal ske senest to år efter uddannelsens afslutning, og uddannelsen skal minimum have varet i 18 måneder.

Mentorordning

For at forbedre introduktionen til en arbejdsplads eller til en uddannelse kan der ydes støtte til en mentorfunktion. En mentorfunktion betyder, at en medarbejder på virksomheden/uddannelsesstedet (det kan også være en person udefra) varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære dig. Denne ordning ligger udover, hvad man normalt kan forvente af en arbejdsgiver/uddannelsessted. Arbejdsgiveren modtager støtte til dækning af lønomkostninger for frikøb af den medarbejder, der fungerer som mentor.

Delvist uarbejdsdygtig

Efter at være påbegyndt dialysebehandling – eller efter en nyretransplantation – kan en delvis sygemelding være en god og lempelig opstart. Det er en betingelse, at den delvise uarbejdsdygtighed medfører et ugentligt fravær på mindst fire timer. En selvstændig erhvervsdrivende skal højst være i stand til at udføre halvdelen af sit arbejde. En delvis sygemelding kan også bruges, hvis man skal til flere ambulante behandlinger på sygehuset. Fraværet skal være på mindst fire timer pr. uge, inklusiv vente- og transporttid.

En delvis raskmelding bruges, når en person efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at starte på nedsat tid og herefter trappe op til sædvanlig tid.

§ 56-aftale

Hvis du har øget sygefravær på grund af din nyresygdom (mindst 10 fraværsdage om året), så kan en §56-aftale være en rigtig god løsning. Med denne aftale får din arbejdsgiver økonomisk kompensation, når du har sygefravær, og du far løn eller sygedagpenge under sygdom. Det kan gøre det lettere for dig at have det fravær, som er nødvendigt.