Merudgifter

Hvis du er mellem 18 og 65 år, og du har særlige merudgifter som følge af din nyresygdom eller eventuelle langvarige følgesygdomme, kan du søge om dækning af disse, jf. Servicelovens § 100. Betingelserne er dog skærpet voldsomt, og det er desværre blevet vanskeligt for nyresyge at komme i betragtning.

For at få dækket dine merudgifter, skal du have en funktionsnedsættelse, der er indgribende i din daglige tilværelse. Det er desuden en betingelse, at du ofte har behov for væsentlige hjælpeforanstaltninger. Afgørelsen baseres på en helhedsvurdering af din situation, og i vurderingen indgår bl.a. din evne til at:

 • Færdes ude og inde
 • Deltage i den almindelige husholdning og rengøring
 • Varetage personlig pleje
 • Gå på indkøb
 • Benytte offentlig transport
 • Deltage i fritidsaktiviteter
 • Kommunikere med andre og indgå i socialt samvær
 • Din arbejdsmæssige situation og familieforhold kan også indgå i vurderingen

Nødvendige merudgifter

Der skal være tale om nødvendige merudgifter, som er en direkte konsekvens af din sygdom. Med andre ord gælder det udgifter, du ikke ville have haft, hvis du var rask. Der skal desuden være tale om udgifter, som ikke dækkes af andre tilskudsordninger.

Du kan ikke få dækket behandlingsudgifter som fx fysioterapi, fodbehandling og tandlægebehandling. Der kan til gengæld være mulighed for at få dækket merudgifter som disse over Sundhedsloven og Lov om aktiv socialpolitik.

Eksempler på merudgifter

Det er ikke muligt at opremse alle de merudgifter, Servicelovens § 100 dækker, men her er nogle eksempler:

 • Bistand til håndsrækninger, fx havearbejde, vinduespudsning, hjælp til at skifte en elpære, indkøb etc.
 • Medicinudgifter.
 • Særlig  godkendt diætkostudgifter, der ikke dækkes af Sundhedsloven.
 • Udgifter til fritidsaktiviteter.
 • Merudgifter til befordring. Hvis du fx er nødt til ind imellem at tage en taxa hjem fra arbejde på grund af træthed – og ikke selv orker at køre eller benytte offentlige transportmidler (udgifter til transport til og fra hospitalet dækkes ikke over denne paragraf og søges på hospitalet).
 • Udgifter til invalidebil.
 • Særlige rejseudgifter.
 • Praktisk hjælp fra fx ægtefælle til at bistå med til- og frakobling af dialyseapparat samt tilsyn i forbindelse med hjemme-hæmodialyse.
 • Nyretransplanterede har en meget stor risiko for at få hudkræft, og det er derfor meget vigtigt, at de hele sommerhalvåret bruger solcreme med høj faktor.
 • Udgifter til børnepasning herunder til at hente og bringe i  skole og daginstitution og til fritidsinteresser, hvis den raske ægtefælle er forhindret i at påtage sig disse opgaver og du ikke selv er i stand til det.

Dine merudgifter skal være sandsynliggjorte. Det betyder, at du ikke bliver opkrævet egentlig dokumentation (fx i form af kvitteringer), og der kræves heller ikke dokumentation for anvendelsen. Hvis der sker ændringer i dine sandsynliggjorte merudgifter, kan du ikke få fastlagt et nyt tilskud, før der er gået et år. Merudgiftsydelsen er skattefri og indtægtsuafhængig.

Hvornår kan du få dækket merudgifter?

Du kan modtage tilskuddet, hvis du forventer merudgifter på minimum 6.408kr. pr. år – svarende til 534 kr. pr. måned.

Hvis du har merudgifter om måneden  imellem 534 kr-1500 kr. får du 1000 kr. Har du udgifter imellem 1501-2500 kr. om måned får du 2000 kr. Hvis du har udgifter  over 2501 kr. får du den faktiske udgift dækket.

Vær opmærksom på, at du ikke kan komme i betragtning til ydelsen, hvis du er blevet tilkendt førtidspension efter de gamle regler (indtil 1. januar 2003), medmindre du også har fået bevilget en hjælperordning efter Servicelovens § 96.

Lovgrundlag: Serviceloven § 100. Bekendtgørelse nr.1248 af 13.11.2017.

Læs mere om dækning af udgifter til tandbehandling, fysioterapi, dialyse i hjemmet, ledsagekort, psykologhjælp og om legater du kan søge i Nyreforeningen.