Flextrafik

Kørsel til dialyse

Der er vidt forskellige regler i Danmark for, hvordan man skal køre patienter i risikogruppen til for eksempel dialyse.

Det skaber utryghed blandt dialysepatienter, men som udgangspunkt er det sygehusledelsen i den enkelte region, der bestemmer reglerne. Nyreforeningen har forsøgt at indsamle oplysninger om, hvordan reglerne er her i begyndelsen af juli.

Vi har ikke fået tilbagemeldinger fra Region Sjælland og Region Midtjylland, men svaret for de øvrige regioner kommer herunder.

REGION NORD hylder forsigtighedsprincippet og er fortsat meget forsigtig i forhold til samkørsel med Flextaxa. Regionen følger ikke trafikselskabernes forslag om at åbne for mere samkørsel. Det vurderes fortsat at være for risikabelt set ud fra en lægefaglig vurdering.

Derfor kører Region Nordjylland fortsat mange solokørsler. Herunder nyrepatienter, som har været i dialyse.

Region Nord har nedsat en krisestab, der jævnligt mødes og drøfter hvordan og hvornår man skal åbne op for samkørsel igen.

“Vi begynder også at have nogle patienter, der gerne vil have selskab i bilerne. Men vi skal jo også passe på chaufføren. Derfor er der regler om, at der skal være mindst en meter mellem passagerne og mellem passagerer og chauffør.

REGION SYD kører på linje med Region Nord stadig efter forsigtighedsprincippet.

Patienter, der er i risikogruppen skal fortsat i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer fortsat visiteres til solo-transport.  Det er den behandlende afdeling, der vurderer. Annika Tranekjer, der er sundhedsplanlægger i Region Syd oplyser:

“Overordnet set er der ikke sket lovmæssige ændringer på befordringsområdet. Befordringsbekendtgørelsen nr. 816. af 28. juni 2018 er fortsat gældende, men grundet Covid-19 har regionerne, som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, taget visse forholdsregler på området for den siddende patientbefordring.

Således har alle patienttransporter med Flextrafik siden den 12. marts 2020 i Region Syddanmark været bestilt som solo-transporter. Det vil sige, at der kun er én passager i flexbilen.

I forbindelse med den gradvise genåbning af landet som indebærer øget aktivitet på transportområdet, har Trafikselskaberne i Danmark vedtaget operationelle retningslinjer for erhvervsmæssig persontransport. Retningslinjerne lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og har i et vist omfang gjort genoptagelse af samkørsel mulig, idet der blev åbnet op for ibrugtagning af flere sæder, hvilket betyder, at flere passagerer kan transporteres i bilerne afhængig af vogntype.

Risikopatienter visiteres fortsat til solokørsel
I Region Syddanmark har vi besluttet i et vist omfang at åbne op for samkørsel i den siddende patientbefordring og dermed følge trafikselskabernes og Flextrafiks retningslinjer. Dog har man ud fra et forsigtighedsprincip valgt at fastholde, at patienter der i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer er i øget risiko, fortsat skal visiteres til solo-transport, når de skal køres til og fra sygehusbehandling. Det er den behandlende afdeling der vurderer, hvorvidt en patient er i øget risikogruppe og dermed særlig udsat.

Region Syddanmark har endvidere indgået aftale med Flextrafik om, at der foretages hyppigere rengøring af flexbilerne end angivet i de operationelle retningslinjer. Således vil flexbilerne blive rengjorte to gange om dagen.

Region Syddanmark har vurderet, at gradvis genoptagelse af samkørsel under de givne omstændigheder er sundhedsfagligt forsvarligt for såvel patienter som chauffører. Den nuværende praksis vil blive revideret, når nye retningslinjer/anbefalinger foreligger fra sundhedsmyndighederne.

I REGION HOVEDSTADEN er retningslinjerne for siddende transport også på vej tilbage til den form, vi kendte før COVID-19 udbruddet. Det oplyser konsulent Lena Kähler.

“Transporten sker i overensstemmelse med vejledninger fra sundhedsmyndighederne, og bliver nu i store træk varetaget som før COVID-19 situationen. Der tages dog fortsat vigtige forbehold, der kan reducere smitterisikoen under transporten, herunder tilbud om mundbind ved kørsel. Herudover sprittes kontaktflader i køretøjerne hyppigt af, og det er ikke muligt for patienter, der enten er diagnosticeret med COVID-19, eller som skal vurderes for COVID-19 (også kaldet obs-covid) at benytte siddende transport.

Det er personalet på de enkelte afdelinger, der foretager den konkret vurdering af patientens behov for transport, samt hvilken transportform der vælges. Hvis I oplever, at have patienter, der af særlige grunde ikke er trygge ved den transportmulighed, de tilbydes, ville jeg foreslå, at i henviser patienterne til at drøfte dette med den relevante afdeling.”

Således er situationen her i begyndelsen af juli. Men kontakt din lokale sygehusledelse. Forholdene ændrer sig hurtigt.