Handicapbil

Du kan søge støtte til handicapbil, hvis du har et kørselsbehov, og din funktionsevne er varigt nedsat. Det vil sige, at du kan søge, hvis du ikke – eller kun med betydelig vanskelighed – kan fungere i dagligdagen uden bil. Samtidig skal du have svært ved at benytte offentlige transportmidler.

Dit kørselsbehov skal være i forbindelse med arbejde eller uddannelse. Pensionister med et meget højt aktivitetsniveau – eller med særlige skånehensyn – kan søge støtte til en såkaldt ’trivselsbil’, hvis aktiviteterne medfører et betydeligt behov for kørsel i egen bil.

Du kan søge om handicapbil hos din kommune. Du bør i din ansøgning skrive, om du kan benytte offentlige transportmidler samt lave en beskrivelse af dit samlede kørselsbehov. Kommunen indhenter lægelige og sociale oplysninger og vurderer dit kørselsbehov. Kommunen vil typisk lave en gangtest for at vurdere, hvor langt du kan gå samt en vurdering af dine muligheder for at bruge offentlige transportmidler. Denne vurdering er især vigtig i forhold til ansøgninger om biler, som ikke skal bruges til uddannelse/ arbejde.

Mange nyresyge har ikke nogen væsentlig nedsat gangfunktion, men har behov for en bil af skånehensyn. De bliver hurtigt trætte, og måske skal de have dialyseapparat, væsker mv. med i bilen. Mange nyresyge oplever desværre at blive afvist, hvis de ikke har nedsat gangfunktion. Det er dog muligt for dig at få bevilget handicapbil, selvom du ikke har væsentlig nedsat gangfunktion. Handicapbil kan nemlig gives på grund af skånehensyn, herunder træthed.

Kommunen skal give støtten til den billigst egnede bil, og skal rådgive dig om bilvalget. De kan sende dig ud for at teste hvilken bil, der er bedst egnet til dig. Det kan ske hos f.eks. Hjælpemiddelcentralen eller Sahva. Sahva har specialiseret sig i hjælpemidler til mennesker med bevægelseshandicap. Du kan vælge en anden bil, end den kommunen anbefaler, dog skal denne også godkendes af kommunen. Kommunen skal godkende slutsedlen, inden du får bilen.

Kommunen afgør om du får tilkendt en handicapbil. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du indenfor 4 uger klage til Den Sociale Ankestyrelse.

Du kan søge økonomisk støtte til følgende udgifter:

 • Anskaffelse af handicapbil
 • Særlig indretning af bil
 • Betaling af vægtafgift
 • Afgift efter brændstofforbrug
 • Automatgear
 • Kørekort
 • Nødvendig ekstra køreundervisning

Du har ikke mulighed for at få økonomisk støtte, hvis:

 • Dit samlede kørselsbehov kan klares ved hjælp af andre ordninger (såsom individuel handicapkørsel eller særlige kommunale kørselsordninger). Dette bliver vurderet ud fra din alder og din almene tilstand.
 • Dine helbredsmæssige forhold eller din alder gør det betænkeligt, at du kører bil.

Vær opmærksom på, at du skal søge kommunen om at få bevilget en handicapbil, inden du køber den. Det er ikke muligt at konvertere din allerede indkøbte bil til handicapbil, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

Lån til handicapbil

Der er to former for lån til en handicapbil:

 • Almindeligt lån
 • Udvidet lån

Almindeligt lån

Et almindeligt lån er en økonomisk støtte til køb af bil. Du kan få det som et rente- og delvist afdragsfrit lån på op til 187.000 kr. Du kan dog maximalt lånes til bilens købspris. Udgangspunktet er, at halvdelen af lånet ydes som et tilskud, og den anden halvdel som et rentefrit lån. Dette skal du afdrage med et månedligt beløb over 6 år.

Du er frit stillet med hensyn til, hvilken bil du vil købe. Der skal dog være tale om en fabriksny bil – eller en bil, som du eller din familie har købt inden for et år. Der kan også ydes støtte til en bil, hvis denne tidligere er bevilget efter Servicelovens § 114 og opfylder dine behov. Den skal være under to år gammel (regnet fra bilens første registrering).

Vælger du at købe en bil, der er dyrere end det fastsatte lån, skal du selv dække resten af prisen på bilen. Normalt er det ikke muligt at udskifte bilen, før der er gået 6 år.

Udvidet lån

Du har mulighed for at få et udvidet lån, der er en støtte til hele bilens pris. Lånet forudsætter, at dit handicap og dine behov for at medbringe hjælpemidler, gør det umuligt at finde en egnet bil inden for den almindelige låneramme. Bevilling til økonomisk støtte til bil gives altid til den billigste og bedst egnede bil.

Hvis bilen skal udskiftes, bruger du indtægten fra salget af din gamle handicap bil til at dække det ekstra lån, som er bevilget ud over de 187.000 kr. – og op til den faktiske pris. Det er kommunen, der i denne situation får pengene. Hvis du har en handicapbil med udvidet lån og skifter til en handicapbil med almindeligt lån, får du rådighed over brugtvognsprisen.

Andre udgifter

Du skal være opmærksom på, at du udover at skulle afdrage på lånene, også skal regne med udgifter til kaskoforsikring, reparationer og drift. Bilen skal være kaskoforsikret for sin fulde værdi.

En bruger betaler mindst 60 % af de samlede udgifter på bilen. Derfor er det vigtigt, at du nøje overvejer, om dit daglige økonomiske budget kan bære udgifterne til en handicapbil.

Genbevilling

I forbindelse med genbevilling kan kommunen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor kommunen ikke indhenter yderligere oplysninger. Forudsætningen er, at du underskriver en Tro og love-erklæring på, at dit kørselsbehov og din funktionsnedsættelse er uændret. Du kan få nærmere vejledning i din kommune, men du kan ikke være sikker på, at det du vurderer som ’uændrede forhold’, også er uændrede forhold i lovens forstand.

Hvis du er under uddannelse

Hvis du er under uddannelse, er det muligt at søge afdragsfritagelse i uddannelsesperioden.

Du kan søge om afgiftsfritagelse for vægtafgift, brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, samtidig med at du søger om bilen. For at være berettiget til afgiftsfritagelse er det ikke et krav, at der er ydet lån til bilen, men du skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil.

Blåt parkeringskort

Opfylder du betingelserne for at få bevilget en handicapbil eller er du godkendt af din kommune til handicapkørsel, er der mulighed for at få et blåt parkeringskort. Kortet gælder i hele EU, er personligt og følger ejeren, ikke bilen.

Udover retten til parkering på p-pladser til handicappede giver det blå parkeringskort mulighed for længere parkering – og at parkere 15 minutter, hvor der ellers er parkeringsforbud. Har du behov for at parkere i længere tid foran din bolig eller arbejdsplads, kan du hos politiet søge om en afmærket parkeringsbås.

Parkeringskortet søges hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice, tlf.: 36 75 17 93, mail: service@handicap.dk.