,

Dine økonomiske rettigheder som nyredonor

retssikkerhed

Vælger du at blive nyredonor skal du naturligvis holdes økonomisk skadesløs. Det vil sige, at du ikke skal tage ferie, sygemelde dig eller afspadsere i forbindelse med forundersøgelser, operation og tiden efter operationen.

Erstatningsordning

Der findes en erstatningsordning, og udgifterne til denne ordning afholdes fuldt ud af staten (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse). Erstatningen ydes af det behandlende hospital, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen. Det er hospitalet, der i første omgang tager stilling til om betingelserne for erstatning er opfyldt.

Som donor får du dækket dit fulde dokumenterede løntab, uanset lønnens størrelse. Det gælder for både lønmodtagere og selvstændige. Der skal foreligge dokumentation for erstatningens størrelse – enten i form af arbejdsgivererklæring eller lønseddel. Det skal så vidt muligt være lønsedler fra de seneste 3 måneder, som lægges til grund for udregningen af tabt arbejdsfortjeneste.

Din arbejdsgiver udbetaler din løn som hidtil og får refunderet din løn af staten. Det gælder også, selvom du under forundersøgelserne ikke findes egnet som donor.

Den forventede indkomst beregnes som den almindelige lønindkomst, inklusiv lønmodtagerens ATP-bidrag, overarbejdstillæg, søgne-/helligdagsbetaling, feriepenge/særlig feriegodtgørelse og arbejdsgivers pensionsbidrag.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, beregnes tabt arbejdsfortjeneste ud fra din sidste årsopgørelse (årsregnskab eller lignende) eventuelt suppleret med yderligere oplysninger om senere indtægtsstigning eller -nedgang. Dokumentationen underskrives af din revisor.

Andre muligheder for økonomisk erstatning

Udover direkte tabt arbejdsfortjeneste omfatter erstatningsordningen også andre udgifter, der har deres årsag i transplantationen, såsom transportudgifter, hjemmehjælp, børnepasning og lignende. Der vil være tale om et skøn i hvert enkelt tilfælde. Der vil altid blive krævet dokumentation for udgiftens størrelse og art til Sundhedsstyrelsen.

Det er ikke muligt at kompensere din ægtefælle, hvis han eller hun ønsker at være til stede på hospitalet under operation og efterforløb.

Hvis du som dansker ønsker at være donor for en person, som er bosiddende i et andet land, gælder dette lands regler.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om dine rettigheder, så kontakt vores socialrådgiver Jan Jensen på jj@nyre.dk eller tlf. 50 93 59 50.