Vinder medalje

Nyreprisen 2019

Nyreprisen går i år til Dialyseafdelingen på Regionshospitalet i Randers. Den nyindstiftede pris tildeles professionelle sundhedsaktører, som har gjort en helt ekstraordinær indsats for nyresyge i Danmark.

Afdelingen lever fuldstændigt op til Nyreforeningens intentioner. Og mere til. Afdelingen forbedrer livet for nyresyge. Afdelingen har en helt speciel kultur, hvor empati og høje faglige kvalifikationer går hånd i hånd. Dens højt dedikerede medarbejdere med lang anciennitet giver tryghed. Der er en fantastisk god og afslappet stemning på afdelingen og mange problemer bliver taget i opløbet.

Afdelingen har ligeledes en innovativ tilgang til nye metoder, eksempelvis etablering af nye Turbo-knaphuller, som sparer patienten for mange unødvendige stik og betænkeligheder.

Hele personalet arbejder i fællesskab for at skabe de bedste rammer – ikke bare i forbindelse med behandlingerne, men rækker også ud til patienternes og de pårørendes fritid.

Landsformand Jan Rishave udtaler: ” Vi overlever med et fantastisk sundhedsvæsen og i Randers overlever vi som mennesker. Det er fantastisk, når sygeplejersker etablerer og driver en pårørende gruppe i fritiden, arrangerer udflugter med bio- og restaurantbesøg og besøg på museer”.

Formand for Nyreforeningen kreds Østjylland og Regionaludvalgsformand Ann Bellis Hansen supplerer: ”Det er ikke bare kompetente sundhedsfolk, vi møder i Randers, det er også mennesker vi kan sammen med – og mennesker vi kan få ting til at lykkes sammen med”.

Indstillingen til nyreprisen kommer naturligvis fra dialyseafdelingens brugere – patienter, pårørende og hjemmedialysepatienter.

Nyreprisen uddeles fredag den 13. december, kl. 13.00 – 15.00.

Sted: Østervangsvej 46, indgang D, 8930 Randers NØ.

Nyreforeningens landsformand Jan Rishave overrækker prisen kl. 13.30.

Kontakt

Landsformand Jan Rishave, tlf. 28 90 93 14, jan.rishave@gmail.com

Dialysis

Spareforslag fra AUH om at droppe hjemmehæmodialyse foreløbig sparket til hjørne i regionalt hospitalsudvalg

Hjemmehæmodialyse er billigere end selvbetjent hæmodialyse på hospitalet. Det skyldes bl.a., at regionen sparer udgiften til patienttransport. Foto: Colourbox.

Et forslag om at spare penge på Aarhus Universitetshospital (AUH) ved at sløjfe 15 mennesker med nyresygdoms hjemmedialyse og erstatte det med selvbetjent dialyse på hospitalet er blevet behandlet i region Midtjyllands hospitalsudvalg og ikke vedtaget. Den endelige beslutning om spareforslaget på regionsrådsmødet den 26. juni.

Det skyldes ikke mindst en ihærdig indsats fra Nyreforeningen ved formand i kreds Østjylland, Ann Bellis Hansen.

”Vi var rystede over forslaget, fordi det er i lodret modstrid mod regionsrådets gældende målsætning om at øge andelen af dialysepatienter i hjemmedialyse. Patienter, som ønsker at dialysere sig hjemme, medfører en væsentlig besparelse for hospitalet. Derfor er øget hjemmedialyse også med i Region Midtjyllands Spareplan for 2015 – 2019, hvor regionen havde som mål at spare seks millioner kroner med fuld effekt i 2019 på at øge antallet af patienter i hjemmedialyse,« siger Ann Bellis Hansen.

Et enigt regionalt hospitalsudvalg har besluttet ikke at godkende forslaget, som derfor må antages ikke at blive godkendt i Regionsrådet den 26. juni. Forslaget om at droppe hjemmedialysen blev fremlagt af Afdelingen Nyresygdomme i forbindelse med den annoncerede sparerunde på 150 millioner kroner i 2019 på hele Aarhus Universitetshospital. Afdelingen Nyresygdomme skal også spare og vurderede, at der kan spares 357.000 kroner i 2019 og 860.000 kroner i 2020 ved at sløjfe hjemmehæmodialysen.

Men Jyllands-Posten kunne berette, at ifølge ledende overlæge på Afdelingen for Nyresygdomme Stinne Kvist, havde hospitalet ikke overvejet muligheden for, at patienterne fremadrettet selv kan betale for el, vand, og affaldsudgifter i forbindelse med hjemmedialyse. Afdelingen har heller ikke regnet på mulige ekstra omkostninger til patienttransport til og fra dialyseafsnittet – en udgift, region Midtjylland ville skulle betale, men som så ikke længere ville lande på Aarhus Universitetshospitals bord.

Spareforslaget møder ikke begejstring blandt de 15 patienter, erkender Stinne Kvist, der er ledende overlæge, overfor Jyllands-Posten.

»Der er ingen fordel for patienterne i dette initiativ. Men vi kan ikke skære flere medarbejdere på afdelingen væk. Derfor har vi været nødt til at pege på spareforslag, som ikke betyder færre ansatte,« sagde hun til Jyllands-Posten.

Blandt spareforslagene, som skal gennem regionsrådet i Region Midtjylland inden endelig godkendelse og er i første omgang netop blevet afvist af politisk udvalg.

Nyreforeningen har skrevet til regionsrådet med budskab om, at forslaget vil forringe livskvaliteten for en i forvejen sårbar gruppe patienter. Foreningen mener, at det vil være umuligt at drive den nye selvbetjente dialyse omkostningsfrit for afdelingen.

»Derudover finder vi det urealistisk, at patienterne i self-care vil kunne opretholde den fleksibilitet og selvbestemmelse over egen dialysebehandling, som gælder i hjemmehæmodialyse. I det hele taget bør en patient, som selv er i stand til og ønsker at varetage sin egen behandling, ikke tvinges ind på sygehuset, hvis de ønsker at dialysere sig hjemme. Det strider mod al gældende logik i sundhedsvæsenet, at patienter, som kan behandles i hjemmet, skal behandles på sygehuset,« mener Ann Bellis Hansen, som har modtaget flere henvendelser fra bekymrede medlemmer i hjemmehæmodialyse.

Ann Bellis Hansen pointerer, at en af fordelene ved at have hjemmehæmodialyse hjemme er, at man selv bestemmer, hvornår dialysen skal foregå og hvor mange timer og hvor tit.

»Den kan tilrettelægges, så man kan passe sit arbejde, være sammen med familien, og derved have meget bedre livskvalitet,« siger hun.

Forretningsudvalget behandler indstillingen fra hospitalsudvalget den 18. juni, og forslagene vedtages endeligt på et møde i Regionsrådet 26. juni.

For spørgsmål kontakt formand Nyreforeningen Kreds Østjylland, Ann Bellis Hansen, tlf. Tlf. 28 89 76 96

Læs Jyllands-Posten Aarhus’ historie ved at klikke HER.
Læs mere om sagen i Sundhedspolitisk Tidsskrift ved at klikke HER.

electrocardiogram

Bredt politisk flertal genindfører donation efter cirkulatorisk død

Foto: Colourbox

Hvis man i dag dør ved, at ens hjerte holder op med at slå, før man kan erklæres hjernedød, kommer man ikke i betragtning som organdonor. Men det bliver ændret fra 2020. Med et bredt politisk flertal i ryggen, melder sundhedsministeren i dag ud, at donation efter cirkulatorisk død (DCD) genindføres. Det kan på længere sigt øge antallet af donorer med 20 – 40 procent svarende til omkring 18 til 35 donorer per år.

Langt de fleste, der er på venteliste til organdonation, er nyrepatienter. Og beslutningen om at genindføre donation efter cirkulatorisk død, hilses da også velkommen af landsformand for Nyreforeningen, Jan Rishave.

”To ud af tre danskere tilkendegiver i den seneste holdningsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, at de gerne vil donere deres organer, når de dør. Med genindførelsen af donation efter cirkulatorisk død vil flere kunne få imødekommet deres ønske om at donere deres organer,” siger han og fortsætter:

”- indførelsen af DCD vil betyde, at mange flere nyrepatienter vil kunne blive transplanteret og derved få øget deres livskvalitet markant. Tiden på ventelisten vil blive reduceret væsentligt.”

DCD vil omfatte patienter, hvor der er taget beslutning om, at videre behandling er udsigtsløs og aktiv behandling skal afsluttes, som det også er tilfældet efter hjernedød.

”DCD vil give mennesker, der har tilkendegivet, de ønsker at donere deres organer, men som dør cirkulatorisk i stedet for hjernedød, mulighed for alligevel at give livet videre. På den måde vil flere af dem, som har taget aktivt stilling til organdonation, få opfyldt deres ønsker,” påpeger Jan Rishave.

For yderligere kommentar, kontakt landsformand Jan Rishave direkte på tlf. 28 90 93 14.

Bornholm sparer halvdelen af sine gæstedialyser væk

Region Hovedstaden har med vedtagelsen af budget 2019-2022 besluttet at fjerne halvdelen af de gæstedialyser, man hidtil har tilbudt.

”Jeg finder det dybt beklageligt, at man vælger at spare på gæstedialyserne på Bornholms Hospital. Dialysepatienter er bundet til dialysemaskinen i rigtig mange timer hver uge, fordi behandlingen er livsnødvendig. Ferie er for mange et frirum, selvom man fortsat skal i behandling. Det bliver rigtig svært for de dialysepatienter, som har venner og familie eller sommerhus på Bornholm. Derudover virker det underligt, at man på Bornholm, hvor turismen er en vigtig del af økonomien, begrænser kronisk syge menneskers mulighed for at holde ferie,” udtaler Malene Madsen, næstformand i Nyreforeningen.

Gæstedialyse er noget, hospitalerne tilbyder til patienter fra andre regioner og fra udlandet, hvis de holder ferie i nærheden. Hospitalet skal som udgangspunkt tilbyde gæstedialyse, men kan afvise patienter, hvis der ikke er kapacitet til at gennemføre dialyserne. Reglerne kræver ikke, at hospitalet opretholder kapacitet til at håndtere gæstedialyse. Der er dog en fin balance i udvekslingen af gæstedialyser mellem regionerne, som gør at dialysepatienter typisk kan få gæstedialyse, når de har behov for det. Den balance kan man hurtigt komme til at ødelægge, så eksempelvis bornholmerne ligeledes får sværere ved at finde gæstedialyse i andre dele af landet.

”Vi er kede af, at regionen ikke har inviteret Nyreforeningen ind til en snak om andre løsningsmodeller, inden de valgte at spare halvdelen af gæstedialyserne væk. Eksempelvis kunne et selvbetjent dialyseafsnit, som man har flere steder i landet, måske være en mulighed på Bornholm. Vi vil i hvert fald rigtig gerne i tale med regionsrådsformanden om dette,” siger Malene Madsen.

Fakta

Bornholms Hospital har i 2016-2018 haft gennemsnitligt ca. 211 gæstedialyser om året. Besparelsen reducerer antallet af gæstedialyser med 50 %, altså til ca. 105 dialyser. Besparelsen betyder, at Bornholms Hospital kun kan tilbyde gæstedialyse i maksimalt en uge eller 2-3 dialyser pr. patient. De fleste dialysepatienter har behov for min. 3 dialyser om ugen.

Kontakt

For yderligere information kontakt Malene Madsen, næstformand i Nyreforeningen, tlf. 40 33 65 70, malenejm@gmail.com.

Københavns Kommune sikrer hjælp til de svageste dialysepatienter

Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune tager nu ansvar for en af kommunens sårbare grupper – nemlig mennesker som har behov for hjælp til dialysebehandling i hjemmet. På udvalgets møde den 9. februar besluttede udvalget således at finde en løsning, så kommunen fortsat kan tilbyde assisteret p-dialyse.

Det sker efter afslutningen på et pilotprojekt mellem kommunen og Rigshospitalet, som gav anledning til diskussion om, hvorvidt en ordning, hvor kommunens hjemmesygepleje assisterer borgere i p-dialyse, skulle fortsætte.

Det er helt afgørende for de berørte menneskers livskvalitet, at de fortsat kan få hjælp til behandlingen i eget hjem. Derfor havde Nyreforeningens næstformand Malene Madsen og direktør Sven Gerner Nielsen bedt om foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. november 2016. Her talte de for at opretholde ordningen, hvor hjemmesygeplejen assisterer dialysepatienter i eget hjem.

Hjælpen er afgørende for patientens livskvalitet

Curt Bjælby på 75 år bor i en lejlighed på Nørrebro. Han får hver aften og hver morgen hjælp til at koble sig til og fra sin p-dialysemaskine. Hans syn er ødelagt pga. diabetes, og derfor må han ikke selv betjene maskinen. Han har fået hjælp i ca. 3 år.

”Assisteret p-dialyse herhjemme er det bedste alternativ for mig. Jeg har prøvet at være i hæmodialyse på hospitalet, men det var jeg ikke glad for. Det tager for lang tid, og så skal jeg afsted tre dage om ugen – bare transporten frem og tilbage tager rigtig lang tid. Jeg har diabetes, og jeg har brug for at komme ud og gå en god lang tur hver dag for at holde styr på mit blodsukker. Dét kan jeg, når jeg dialyserer hjemme om natten,” fortæller Curt Bjælby.

En principiel sag for Nyreforeningen

”Målgruppen for assisteret p-dialyse er primært ældre og svage patienter, hvis eneste alternativ til behandling i eget hjem er dialyse på hospitalet. Det vil for mange betyde liggende transport til og fra hospitalet 3 dage hver eneste uge. Selve dialysen tager cirka fire timer, men med transporten vil det typisk tage 6-8 timer hver gang. Det er yderst belastende for netop denne gruppe af patienter, som i forvejen er svækkede. Vi kan ikke tillade os at tage muligheden for dialyse i hjemmet fra disse mennesker, da det vil have store konsekvenser for deres livskvalitet. Og jeg er lykkelig for, at udvalget anerkender værdien i at udføre denne opgave,” udtaler Malene Madsen, næstformand i Nyreforeningen, og fortsætter:

”Det er uhyre positivt, at Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen og resten af udvalget nu vil arbejde for at tage vare på kommende patienter i p-dialyse. Det er en helt principiel sag for Nyreforeningen, fordi mange af vores medlemmer vil blive ladt i stikken, hvis kommunerne fjerner assistancen til p-dialyse,” udtaler Malene Madsen.

”Jeg vil også gerne sende en stor tak til klinikchef og professor Bo Feldt-Rasmussen fra Rigshospitalets Nefrologiske Klinik for at kæmpe for de svageste patienter i denne sag,” siger Malene Madsen.

Behandling i hjemmet er en mærkesag for Nyreforeningen, som kæmper for, at alle dialysepatienter skal kunne vælge den dialyseform, der passer bedst ind i deres liv og dermed sikrer højest mulig livskvalitet. Og det går helt i spænd med både kommunerne og regionernes ønske om, at flere borgere kan klare sig i eget hjem, f.eks. med hjælp til nødvendig behandling.

Derfor forventer Nyreforeningen også, at Borgerrepræsentationen godkender Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.

Assisteret p-dialyse

Dialyse er en livsnødvendig behandling for mennesker med nyresvigt. Der findes to former for dialyse: Hæmodialyse og p-dialyse. P-dialyse foregår i eget hjem, og i mange tilfælde kan dialysepatienten selv stå for behandlingen efter oplæring på hospitalet. Målgruppen for assisteret p-dialyse er imidlertid mennesker, som ønsker at dialysebehandlingen skal foregå i eget hjem, men som er for svækkede til selv at varetage behandlingen. Ved assisteret p-dialyse er der derfor behov for, at f.eks. en sygeplejerske kobler dialysemaskinen til og fra, sikrer at der tilføres nødvendig medicin i dialysevæskerne og observerer dialysepatientens helbred.

Kontakt

For yderligere information kontakt Malene Madsen, næstformand i Nyreforeningen, tlf. 40 33 65 70, mm@nyre.dk.

Kronprinsesse Mary i cirkus med nyrebørn

Få en fantastisk oplevelse og støt en god sag, når Cirkus Dannebrog sender akrobater, klovne, jonglører og dyr i manegen til fordel for Nyreforeningen.

Cirkus Dannebrog arrangerer velgørenhedsforestilling for Nyreforeningen torsdag den 8. september på Bellahøj ved København. Nyreforeningens protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary overværer forestillingen sammen med bl.a. nyresyge børn.

”Det betyder meget for vores medlemmer, at vores protektor Kronprinsesse Mary har interesse for vores arbejde. Denne aften er især til fordel for foreningens børn – både dem der er nyresyge og dem, hvis forælder eller søskende er nyresyg. For alle disse børn kan hverdagen være udfordrende og ensom, og vi glæder os derfor meget til at give børnene en god oplevelse,” udtaler Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

H.K.H. Kronprinsesse Mary får i pausen lejlighed til at tale med Nyreforeningens børn – dvs. nyresyge børn såvel som børn der er pårørende. Arrangementet foregår i cirkusstalden, hvor der samtidig er mulighed for at se cirkusdyrene.

Forestillingen foregår på Cirkuspladsen, Bellahøj, Hulgårdsvej 122, København NV. H.K.H. Kronprinsesse Mary ankommer kl. 18.30, og forestillingen slutter kl. 21.00.

Cases

 • Andreas er 13 år, og han lider af en sjælden medfødt nyresygdom. Derfor er han i medicinsk behandling, hvor han hver eneste dag skal sluge 47 piller. Andreas var meget syg, da han var mindre, og han var tit indlagt. I dag har han det meget bedre.
 • Lene er mor til Noah på 12 år, som har været nyresyg, siden han blev født. Derfor gav Lene sin ene nyre til Noah for seks år siden. I dag har Noah det godt, men Lene er altid ekstra opmærksom på ham, for hun ved ikke, hvor længe nyren holder.

Presseprogram

Pressen har mulighed for fotografering på følgende tidspunkter:

 • Ved H.K.H. Kronprinsesse Marys ankomst kl. 18.30 (afmærket område).
 • Pressen får 2 minutter inden forestillingen begynder, hvor der kan fotograferes fra manegen.
 • Pressen får lov at være til stede i cirkusteltet under de tre første numre, herefter guides pressen ud af teltet.
 • I pausen vil pressen have mulighed for at fotografere ved besøget i stalden, hvor H.K.H. Kronprinsesse Mary møder børn fra Nyreforeningen (afmærket område).

Yderligere information om forestillingen fås hos:

Maria Helene Olesen, tlf. 50 93 59 48, mho@nyre.dk.

Pressekontakt og kontakt til cases:

Karina Ertmann Krammer, tlf. 41 19 51 00, kek@nyre.dk.

Pressen skal tilmelde sig arrangementet senest den 7. september kl. 12 ved at kontakte Karina.

Danmarksrekord! Men alt for lang ventetid øst for Storebælt

Nye tal fra Scandiatransplant viser flot fremgang i antallet af nyretransplantationer, men den positive udvikling sker kun i Aarhus og Odense.

”Jeg tager hatten af for Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital, hvor man begge steder har transplanteret rekordmange nyrer i 2015,” siger Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Sjælland er nødt til at blive bedre

”Vi ser desværre ikke den samme positive udvikling øst for Storebælt. Her er der tilbagegang i antallet af nyretransplantationer. Især undrer det mig, at antallet af afdøde donorer er så lavt, når man både i Aarhus og Odense har formået at forbedre dette tal. Måske er det intensivafdelingerne på Sjælland, der skal blive bedre til at spotte egnede donorer, måske er der noget helt andet galt? En ting er dog klart; hvis der kan rettes op på antallet af transplantationer på Rigshospitalet, så kan der gøres et ordentligt indhug i ventelisten,” siger Jan Rishave.

En nyretransplantation har stor betydning for livskvaliteten, og det er afgørende for de mennesker, der venter på en ny nyre, at ventetiden ikke er for lang.

Stor forskel i ventetiden

”I Aarhus er ventetiden på en nyretransplantation ca. 9 måneder, mens den i Odense er ca. 7 måneder. Det kan efter min mening ikke gøres meget hurtigere end det. I København er ventetiden ca. 29 måneder, så det er her, der skal sættes ind,” siger Jan Rishave.

Malene Madsen på 36 år fra København har ventet i 4 år på en ny nyre. Hun fortæller: ”Man skal huske at leve mens, man venter, men uvisheden bliver sværere og sværere at leve med, jo længere tid der går. Det er frustrerende ikke at kunne planlægge sin fremtid og at være tvunget til at sætte dele af livet på standby på ubestemt tid. Jeg kan f.eks. ikke beslutte at få et barn, når jeg ikke ved, hvornår en ny nyre gør det muligt for mig at leve et liv uden dialyse hver eneste dag. Lige nu ved jeg ikke engang, om det overhovedet bliver muligt for mig at nå at få et barn.”

Nyreforeningen vil nu bede Sundhedsstyrelsen om at iværksætte en undersøgelse, der kan afdække, hvad der skal til for at Rigshospitalet kan opnå samme flotte tal som i resten af landet.

Mere information

For yderligere information og udtalelser kontakt Jan Rishave, formand for Nyreforeningen, tlf. 28 90 93 14, jan.rishave@gmail.com.

For kontakt til case kontakt Karina Krammer, kommunikationskonsulent, tlf. 41 19 51 00, kek@nyre.dk

Fakta

Se alle tallene her: www.scandiatransplant.org

Nyreforeningen lancerer stor undersøgelse om diabetes og nyresygdom

Udsendt 17. december 2015

I samarbejde med Novo Nordisk har Nyreforeningen taget initiativ til en ny, omfattende undersøgelse, der sætter fokus på en udbredt følgesygdom af diabetes: diabetisk nyresygdom.

Nyresygdom kaldes ofte den ’usynlige’ sygdom, men alene i Danmark er det estimeret, at mere end 300.000 lever med nyresygdom[1]. Diabetes er den hyppigste årsag til forekomsten af nyresygdom, og Nyreforeningen oplever en stigende efterspørgsel efter information og anden støtte fra medlemmer, som har diabetisk nyresygdom. Nyreforeningen har derfor taget initiativ til undersøgelsen ’Kidney Connect’ med det formål at generere mere viden om de reelle udfordringer, som mennesker med diabetisk nyresygdom lever med i dagligdagen samt få indsigt i, hvad disse mennesker mener kan gøre en positiv forskel for dem.

Undersøgelsen kan tilgås via www.kidneyconnect.dk og vil afdække selvopfattelsen, livskvaliteten samt sygdomsindsigten blandt personer, som har diabetes og samtidig har nyrepåvirkning i en eller anden grad.

Patientinddragelse i forskningens verden

”Forskning er uhyre vigtig for forebyggelse og udvikling af behandlingsmuligheder indenfor al sygdom. Derfor glæder det mig, at Nyreforeningen nu samarbejder med både Novo Nordisk og flere patientforeninger om at inddrage patienter på det allerførste stadie i udviklingen af nye behandlingsmuligheder. Samarbejdet er nyt og epokegørende indenfor forskningens verden, fordi vi tager udgangspunkt i patientens liv og ønsker for fremtiden. Jeg mener, at det er den helt rigtige måde at gribe ny forskning an på, og jeg håber, at vi kan inspirere flere til at starte med at spørge dem, det hele handler om – nemlig patienterne,” siger Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til f.eks. at udvikle undervisningsmateriale og målrette tilbud til Nyreforeningens medlemmer. Samtidig vil samme resultater blive delt med partnere, som også har fokus på behandlingstilbud med patienten i centrum: ”Studiet vil give os en bedre forståelse for, hvilke udfordringer personer med diabetisk nyresygdom står over for i det daglige og dermed også en bedre forståelse for hvordan vi gennem behandling kan forbedre patientens livskvalitet” (Daniel Timmermann, Corporate Vice President, Haemostasis and Vascular Pharmacology, Novo Nordisk).

Bredt samarbejde giver store muligheder

Diabetesforeningen, Type1 og Steno Diabetes Center bakker op om undersøgelsen, og uden dette unikke samarbejde kunne undersøgelsen aldrig nå så bredt ud. Med Kidney Connect får alle parter mulighed for at blive klogere på diabetes og nyresygdom og dermed skabe mere opmærksomhed om sygdommen samt målrette støtten til disse mennesker.

”Samarbejdet betyder, at livet med nyresygdom bliver mere relevant for os. Vi har nu mulighed for at informere vores medlemmer på et helt andet grundlag, der inkluderer alle sider af livet med nyresygdom. Det er af afgørende betydning for vores arbejde, at vi altid favner hele livsperspektivet, når vi taler om sygdomme og behandling. Dette projekt er et strålende eksempel på, at det kan lade sig gøre at rumme mange perspektiver,” siger Lotte Klim, næstformand i Type1.

”Nyresygdom er en af de mest alvorlige følgesygdomme til diabetes, og desværre har vi ikke set et fald i antallet af patienter med nyresygdom og diabetes[2]. Derfor er det vigtigt, der bliver sat mere fokus på diabetisk nyresygdom for at kunne hjælpe de ramte bedre, og der kan projektet her bidrage med afgørende viden om patienternes udfordringer,” siger administrerende direktør i Diabetesforeningen Henrik Nedergaard.

Resultaterne fra det store studie samt en uddybende rapport vil blive offentliggjort i forbindelse med ’Nyrernes Dag’ den 28. maj 2016.

Case

Lasse Bertelsen på 49 år fra Aarhus lever med diabetisk nyresygdom.

”Jeg fik diabetes i 1997, og jeg bekymrede mig aldrig om komplikationer, fordi mit blodsukker var velreguleret. Men på bare 1½ år gik min nyrefunktion så hastigt ned ad bakke, at jeg måtte have en nyretransplantation. Jeg skulle pludselig forholde mig til flere restriktioner i forhold til mad, tanker om dialyse, og så var jeg bare så træt hele tiden. Jeg synes, min historie viser, hvor vigtig forebyggelse af komplikationer er,” siger Lasse Bertelsen.

Kontakt

For yderligere information: Malene Madsen, næstformand i Nyreforeningen, tlf. 40 33 65 70.

For kontakt til case: Karina Krammer, kommunikationskonsulent, tlf. 41 19 51 00.

Fakta om diabetes og nyresygdom

 • Diabetes er den hyppigste årsag til nyresygdom.
 • Diabetisk nyresygdom opstår hos ca. 30 % af alle med både type 1 og type 2 diabetes.
 • 20 % af nye dialysepatienter har diabetes som baggrund for deres nyresygdom.
 • Diabetisk nyresygdom koster hvert år samfundet mindst én milliard kroner (http://www.kora.dk/media/271590/dsi-3606.pdf).

[1] https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/nyrer-og-urinveje/tilstande-og-sygdomme/nyresygdomme/kronisk-nyresygdom-og-kronisk-nyresvigt/

[2] Her henvises til ny forskning fra Diabetes Impact Study gennemført for Diabetesforeningen af ApHER, Institute of Applied Economics and Health Research, som viser, at antallet af diabetespatienter i dialyse er steget mere end forventet.
Læs mere: http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2015/flere-diabetikere-med-nyresvigt.aspx

 

Ny formand vil have patienterne ud af sygehusene

Udsendt den 12. maj 2014

”Det virker tåbeligt at ligge på hospitalet, når man kan passe sit arbejde, sin familie og sine fritidsaktiviteter. Man skal selvfølgelig passe sin behandling – men ikke på bekostning af livet. Meget kan lade sige gøre, når man selv tager ansvar for sin behandling,” siger 62-årige Jan Rishave, der netop er blevet valgt til formand for Nyreforeningen.

For Jan Rishave er fleksibilitet et nøgleord, når det kommer til behandling af kronisk sygdom. Men mulighederne for, at den enkelte patient kan tage ansvaret for sin egen behandling, er ikke gode nok i sundhedssystemet i dag, mener han.

For at sikre fleksibilitet i behandlingen og størst mulig livskvalitet for mennesker med en nyresygdom vil Jan bl.a. arbejde for, at flere patienter skal kunne dialysere i deres eget hjem, og flere patienter skal have mulighed for at komme i dialyse tættere på deres hjem. Sidstnævnte kan løses ved at lave decentrale tilbud om dialyse i f.eks. kommunale sundhedscentre.

Dialyse i hjemmet eller tættere på hjemmet vil i meget højere grad give mennesker, der har behov for dialyse, råderet over deres egen hverdag.

Organdonation står også Jan Rishaves hjerte nær. Får man en ny nyre, er der nemlig rigtig god mulighed for at leve et helt normalt liv. Derfor skal ventelisterne til en ny nyre ned på maks. 12 måneder, og anbefalingerne fra den nyligt udkomne handlingsplan for organdonation skal omsættes til politisk virkelighed. Ligeledes vil Jan arbejde for anonym donation i Danmark.

Frivilligt engagement og flere penge til forskning

Nogle af Jan Rishaves andre mærkesager er at engagere flere frivillige i kampen for behandlingen af mennesker med en nyresygdom. Samtidig ønsker Jan også at skaffe flere midler til forskning i nyresygdomme samt at prioritere forskningsprojekter, som kan få en direkte indflydelse på patienternes livskvalitet, f.eks. projekter der munder ud i længere levetid til den transplanterede nyre, en mildere dæmpning af immunforsvaret ved transplantation, bedre operationsteknikker og bedre livskvalitet for de pårørende.

Fakta om Jan Rishave

 • Jan Rishave er selv nyrepatient. Han er transplanteret tre gange og har været i dialyse ad flere omgange. Han har mistet begge ben pga. sygdommen.
 • Jan Rishave har aldrig ladet sygdommen eller kørestolen være en hindring for de ting, han gerne vil. Han er fysisk aktiv, bl.a. i Svendborg Roklub, og så er han glad for at rejse.
 • Jan har været aktiv i Nyreforeningen siden starten af 1980’erne, og ved foreningens landsmøde den 10. maj blev han valgt til formand.

Organdonation er et nationalt ansvar

Udsendt 7. juli 2014

Nyreforeningen er glade for den nye nationale handlingsplan for organdonation. Det er vigtigt, at handlingsplanen fører til ensartet høj kvalitet på organdonationsområdet og at landets transplantationscentre lærer af hinanden og sammen får nedbragt ventetiden til en organtransplantation.

I 4 år har Nyreforeningen sammen med Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforeningen arbejdet for at få udarbejdet en national handlingsplan for organdonation. Nu er det langt om længe lykkedes.

Problematikken vedrørende lange ventelister til organtransplantationer og et uacceptabelt højt antal døde på ventelisterne udgør en velkendt del af baggrunden for ønsket om en handlingsplan, der på nationalt niveau kan bringe Danmark frem i førerfeltet, hvad angår organdonation.

Hvad der er knap så velkendt er, at der eksisterer store regionale forskelle på, hvor lange ventelisterne er og hvor dygtig man på det enkelte transplantationssted er til at opdage de dødsfald, der kan føre til, at afdøde bliver organdonor. Der står lige nu 359 danskere på venteliste til en nyretransplantation. De 248 er tilknyttet Rigshospitalet, mens 71 er tilknyttet Skejby og 40 Odense Universitetshospital. Samtidig har det i en årrække været sådan, at man i Region Nordjylland og Midtjylland har været betydelig bedre til at finde afdøde donorer end i resten af landet.

”Det er vores håb og ambition, at handlingsplanen fører til, at vi i fremtiden ser, at ventetiden til en nyretransplantation bliver acceptabel ikke bare vest for Storebælt men i hele landet. Samtidig håber vi, at handlingsplanen fører til, at transplantationsstederne bliver bedre til at dele gode erfaringer med hinanden, og at man fremover opfatter det som et fælles ansvar at nedbringe ventelisterne over alt i landet”, udtaler Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Nyreforeningen havde dog gerne set, at handlingsplanen havde indeholdt en åbning for at påbegynde transplantation fra anonyme levende donorer. Det er Nyreforeningens opfattelse, at en fælles skandinavisk donorbank for anonyme levende donorer ville give et betydeligt bidrag til at nedbringe ventelisterne til en nyretransplantation.