dialyse-bivirkninger

Alvorlige bivirkninger ved dialysebehandling

På region Sjællands dialyseafdelinger er der observeret bivirkninger i forbindelse med behandling af dialysepatienter. Det skyldes formentlig bestemte filtre, der bruges ved dialyse.

Samlet set har regionens afdelinger identificeret 65 patienter med mulige reaktioner, hvoraf nogle er alvorlige. På sygehusene er der nedsat en særlig gruppe med det formål at følge og undersøge sagen nærmere.

Regionen har indberettet til Sundhedsstyrelsen og samtidig anmodet styrelsen om at vurdere, om der er behov for yderligere reaktion i sagen.

Sundhedsstyrelsen har kontaktet de afdelinger, der antages at benytte de pågældende filtre. Region Sjælland har skiftet filtre og orienteret alle hæmodialysepatienter i regionen. Patienter, der har oplevet problemer, orienteres individuelt og mundtligt.

Læs sikkerhedsmeddelelsen om filtrene.

Patientinddragelsesudvalg

Bedre vilkår for frivillige i patientinddragelsesudvalg

Sundhedsministeriet har netop meldt ud, at der skal ses på en ændring af de nuværende regler for medlemmer af patientinddragelsesudvalg, så de fremover sikres mulighed for at få dækket udgifter til blandt andet transport og forplejning. Det skriver Danske Patienter.

Der skal ses på reglerne for patientinddragelsesudvalg, så medlemmerne i fremtiden kan få diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for udgifter i forbindelse med kørsel til og fra møder. Sådan lyder det i et svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg fra sundhedsminister Nick Hækkerup.

Danske Patienter har tidligere opfordret til at ændre lovgivningen på området og finder det derfor positivt, at man fra politisk hold er klar til at sikre medlemmerne af patientinddragelses udvalg ordentlige arbejdsbetingelser.

“Det er rigtigt positivt, hvis der kommer en garanti for økonomisk kompensation for de udgifter, der er forbundet med at være medlem af patientinddragelsesudvalg. Det vil sikre at patientinddragelsesudvalget kan udfylde sin funktion og løse de lovbestemte opgaver på bedste måde,” siger direktør Morten Freil.

Retfærdig rekruttering

Ud over at give medlemmerne af udvalget rimelige arbejdsforhold vil en ændring af de nuværende regler også sikre størst mulig retfærdighed i rekrutteringen af medlemmer.

Blandt andet kan en pligt til økonomisk kompensation være med til at sikre, at personer ikke afholder sig fra at stille op, eller at særlige patientområder ikke dækkes, af økonomiske årsager. Dermed kan en ændring af reglerne skabe grundlag for, at det bliver engagement og viden, der tæller i rekrutteringen – og ikke pengepungen.

patienterstatningen

Kortere vej til patienterstatning

Patienterstatningen, der i 2014 behandlede tæt på 11.000 sager for borgere, der har været i berøring med sundhedssystemet, er nu blevet 100 procent digitaliseret. Det baner vejen for hurtigere sagsbehandling. Lars Engberg, der er formand for Danske Patienter, glæder sig over udsigten.

Digitaliseringen betyder, at en lang række manuelle arbejdsprocesser er blevet overflødige. Dermed kan Patienterstatningen frigøre ressourcer til den centrale opgave med at behandle sager for borgerne. Det oplyser vicedirektør i Patienterstatningen Ole Graugaard:

”De mange dokumenter skal ikke længere printes og sendes. For eksempel kan sygehusene nøjes med at overføre journalmaterialet digitalt til os, og sagsbehandleren skal ikke længere printe flere hundrede sider for at afgøre en sag.”

Hurtigere sagsbehandling

Lars Engberg, der er formand for paraplyorganisation Danske Patienter, glæder sig over udsigten til en hurtigere sagsbehandling:

”Vi kan kun hilse det velkomment, at der bliver gjort en indsats for at nedbringe den tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Samtidig er vi optaget af, at den enkelte borger har de bedste muligheder for at følge sin egen sag, mens den bliver behandlet.”

Danske Patienter repræsenterer 17 patientforeninger med 870.000 medlemmer, bl.a. Nyreforeningen.

Den kortere sagsbehandlingstid er et udtrykkeligt mål for Patienterstatningen, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, fra en sag bliver anmeldt, til patienten får svar på, om sagen kan anerkendes eller ej, lå i 2014 på 200 dage mod 216 i 2013. For 2014 viser foreløbige tal, at der blev anmeldt tæt på 11.000 sager og tilkendt omkring 770 mio. kr.

Første skridt blev taget i 2011

Digitaliseringen af Patienterstatningen er foregået over en årrække. I 2011 blev anmeldelsessystemet digitaliseret, så patienter og sundhedspersoner kunne anmelde en sag via hjemmesiden.

I 2012 åbnede Patienterstatningen for Netservice, der er en webudgave af sagsbehandlingssystemet, og som giver mulighed for, at Patienterstatningen kan kommunikere digitalt med sygehusene landet over.

I 2013 blev Netservice stillet til rådighed for patienterne, som dermed også fik digital adgang til at følge deres sag undervejs. Fra januar 2015 foregår samtlige faser papirløst, idet sagsbehandlernes arbejdsprocesser nu også er digitaliseret.

Mennesker-med-nyresten-boer-faa-tjekket-hjertet

Mennesker med nyresten bør få tjekket hjertet

Internationale forskere har i et studie fundet frem til, at mennesker med tilbagevendende nyresten har forhøjede kalciumaflejringer i deres blod. Det betyder, at man bør se hyppige nyrestensanfald som en risikomarkør for hjertekarsygdom, ligesom man gør med forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller diabetes.

Ca. hver femte mand og hver tyvende kvinde udvikler nyresten på et tidspunkt i livet, og hovedparten af disse har en risiko for at udvikle forhøjet blodtryk, kronisk nyresygdom og hjertesygdomme. Årsagen til denne sammenhæng kan være en øget tilstedeværelse af kalciumaflejringer i blodet, og det er det, som forskerne har undersøgt.

Dannelse af nyresten kan være noget, der sker en enkelt gang i ens liv, men det er ikke unormalt, at man får flere nyresten, når man først har haft en.

På baggrund af den formodede sammenhæng mellem nyresten, kalciumaflejringer og risiko for hjertekarsygdom, anbefaler forskerne en forebyggende indsats, således at personer med nyresten bør blive overvåget, bl.a. med CT-skanninger, som kan måle kalciumaflejringer og knogletæthed samt antal og placeringer af nyresten.

 

Kilde: Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

bedst-til-planlagt-dialyse

Nyreforeningen uddeler ny pris

Holbæk sygehus er bedst til planlagt dialysestart

Nyreforeningen har stiftet en ny pris, som går til det hospital, der året forinden har forbedret sig mest indenfor planlagt dialysestart.

Tidlig henvisning og planlagt dialysestart er helt afgørende for kommende dialysebrugeres livskvalitet og mulighed for selv at træffe beslutning om og tage ansvar for egen behandling. Derfor har Nyreforeningen valgt at sætte fokus på planlagt dialysestart med en årlig pris.

”Det er ofte en stor omvæltning at starte i dialyse. Derfor er det vigtigt, at man har haft god tid til at finde ud af, hvilken dialyseform, der passer bedst ind i ens hverdag, og selvfølgelig at der er anlagt varig adgangsvej før dialysestart,” udtaler Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Prisen blev uddelt for første gang den 28. januar 2015 på Nyreforeningens årlige dialysekonference for sundhedspersonale, der arbejder med nyresyge mennesker. Prisen går i år til Holbæk sygehus, og overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard modtog prisen på sygehusets vegne.

Baggrund

Ifølge Dansk Nefrologisk Selskabs årsrapport 2012 er målet for tidlig henvisning 75 %, og målet for patienter med planlagt dialysestart er 60 %. Dette mål er der kun få afdelinger, der nåede i 2012. Men når 75 % af alle patienter henvises tidligt er en vigtig forudsætning for en god og planlagt dialysestart tilstede for flertallet af nye patienter. Kvalitetsmålet med > 60 %, der startes planlagt, bør være absolut opnåeligt.

Starter man ikke planlagt dialyse, resulterer det bl.a. i, at man ikke når at deltage i nyreskole og ikke når at tilegne sig viden om de mange forskellige muligheder for dialyse. Færre begynder i peritonealdialyse, og for mange begynder i hæmodialyse med et akut kateter.

”Der vil naturligvis være patientforløb, hvor ingen kunne forudse, at nyrefunktionen aftog så pludseligt, men der er stor forskel på afdelingernes resultater, og der er behov for, at alle finder frem til ’best practice’. Nu forsøger vi at sætte fokus på problemet på en positiv måde – nemlig ved at belønne dem, der klarer sig godt,” udtaler Jan Rishave.

bedst-til-planlagt-dialyse
Overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard modtog prisen.
Foto: Helle Wilmann Søndergaard

Dokumentation

Årets vinder er fundet med hjælp fra Dansk Nefrologisk Selskabs årsrapport 2012 og 2013.

http://www.nephrology.dk/Publikationer/Landsregister/%C3%83rsrapport%202013.pdf

http://www.nephrology.dk/Publikationer/Landsregister/%C3%85rsrapport%202012.pdf

Nyrelinjen fødselsdag

Nyrelinjen fylder 1 år

For et år siden åbnede vi for Nyrelinjen. Her sidder 12 frivillige rådgivere på skift klar til at tale om hverdagens små og store udfordringer, når man er nyresyg, urinvejssyg, pårørende eller donor. De frivillige på Nyrelinjen har tid til at lytte og støtte, og de deler også gerne ud af egne erfaringer.

Tilfredsheden med Nyrelinjen har været stor det første år, og vi håber, at endnu flere vil bruge tilbuddet fremover.

Har du brug for at tale med en fra Nyrelinjen, så ring på tlf. 43 53 42 52 på hverdage kl. 10-14, så stiller vi dig om til den rådgiver, der har vagten den dag.

Velkommen til vores nye hjemmeside

Vi har fået ny hjemmeside, og vi har glædet os til at vise den frem.

På forsiden kan du vælge mellem 12 forskellige kategorier, f.eks. om du er i dialyse, ung, aktiv i Nyreforeningen mm. På den måde kan du med det samme klikke dig videre til de oplysninger, der er mest relevante for netop dig.

Målet med hjemmesiden er, at den skal være nem at finde rundt på, så du hurtigt finder den information, du har brug for. Samtidig er det vigtigt, at du ikke er i tvivl om, hvad Nyreforeningen kan gøre for dig – uanset hvilken situation du står i.

Fortæl os hvad du synes

Vi er ikke færdige med siden endnu, for vi vil nemlig gerne høre din mening. Det er dig, der bruger siden og dermed dig, der bedst ved, hvad du har brug for. Så er der noget vi har glemt, noget der er svært at finde, noget du synes vi kan gøre bedre eller noget du synes er rigtig godt, så hører vi gerne fra dig.

Send en mail til Karina på kek@nyre.dk med dine kommentarer.

Vi samler jeres feedback sammen, så du vil se hjemmesiden udvikle sig endnu mere over de næste måneder.

 

God fornøjelse med den nye hjemmeside!

 

Dialysekonference 2015

Nyreforeningen afholder dialysekonference for al personale indenfor nefrologien.

Konferencen afholdes 28. januar 2015 kl. 9.00-16.30 på Hotel og Konferencecenter Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Årets tema er: Brugerinddragelse.

Program

1. Status på brugerinddragelse i Danmark og hvordan vi kommer videre – ved Vibe Hjelholt Baker, projektleder, ViBIS

2. Præsentation og overrækkelse af Nyreforeningens nye pris til det hospital, der året forinden bedst har optimeret patienternes planlagte dialyse – ved landsformand Jan Rishave

3. Oplæg ved det hospital, der vinder prisen.

4. Hvordan bliver vi bedre til brugerinddragelse? – ved Malene Madsen, dialysepatient og næstformand i Nyreforeningen

5. Individuelle samtaler – ved Lene Lederballe, uræmikoordinator, Fredericia Sygehus

6. Valg af dialyseform: Nyreforeningen vil udvikle et it-system til at understøtte den enkeltes valg af dialyseform – ved psykolog Henning Søndergaard

7. Nyt fra afdelingerne
Tilmeld dig ”Nyt fra afdelingerne” hos Jan Rishave på jan.rishave@gmail.com.

8. Nyt fra Nyreforeningen

Praktiske oplysninger

Pris for deltagelse: 750 kr.

Tilmelding til Birgitte Makholm, mail: bm@nyre.dk eller tlf. 43 52 42 52 (hverdage kl. 10-14) senest den 9. januar 2015. Husk at oplyse EAN nr. ved tilmelding.

Deltagere til patient- og pårørendeudvalg søges

Kunne du tænke dig at være med i et patient- og pårørendeudvalg for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser?

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en spørgeskemaundersøgelse, som afdækker patienters oplevelser af kvaliteten af ydelser og service på danske hospitaler. Hvert år udsendes spørgeskemaer til ca. 270.000 indlagte og ambulante patienter. Formålet med undersøgelsen er at give afdelinger input til at forbedre kvaliteten til gavn for deres patienter.

LUP vil gerne inddrage patienter og pårørende i den løbende udvikling af deres undersøgelse og håber, at du har lyst at være med til at give din viden og erfaring videre. Patient- og pårørendeudvalget vil bl.a. beskæftige sig med, hvordan patienter kan motiveres til at svare på spørgeskemaet og komme med ideer til de årlige temaspørgsmål samt hvordan det skriftlige materiale og undersøgelsens resultater i højere grad målrettes patienter.

Er du interesseret?

Hvis du ønsker at deltage, så tilmeld dig via det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2015.

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk, kan du ringe på 38 64 99 66, så får du hjælp til at udfylde det over telefonen.

Udvælgelsen af patienter og pårørende vil ske ved individuelle samtaler i starten af 2015. Samtalerne kan afholdes over telefonen. For at ansøge skal du have haft en relation til sygehusvæsenet indenfor de seneste to år enten som patient eller pårørende.

Udvalget vil komme til at bestå af ti patienter og pårørende, der udpeges for en 2-årig periode fra januar 2015. Der vil blive afholdt tre møder om året, og det første møde er onsdag den 25. februar, 2015. Efterfølgende møder vil blive afholdt den 19. maj og den 20. oktober, 2015. Alle møder afholdes i Odense fra kl. 10-12 med efterfølgende frokost. Det vil være muligt at få dækket transportudgifter med egen bil eller offentlig transport.

Yderligere information

Hvis du ønsker at læse uddybende om baggrund og formål med patient- og pårørendeudvalget, kan du finde et kommissorie for udvalget på www.patientoplevelser.dk/lupudvalg/kommissorium, og på www.patientoplevelser.dk/LUP kan du læse mere om selve spørgeskemaundersøgelsen. Du er også velkommen til at ringe til projektleder Mette Foged på tlf. 38 64 99 68, hvis du har spørgsmål.

Gratis influenzavaccination

Efteråret er over os, og influenzasæsonen er så småt i gang igen. Ligesom sidste år har blandt andre mennesker med kronisk nyresvigt mulighed for at få en gratis vaccine. I alt er der afsat 91 mio. kr. på finansloven for 2014 til vaccinationerne.

“For langt de fleste er influenza en ufarlig sygdom, men for en række persongrupper – for eksempel ældre, gravide og kræftramte børn – er det en god idé at få en vaccine, fordi de er mere udsatte. Derfor er jeg glad for, at vi igen kan tilbyde dem gratis vaccine,” siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Den gratis vaccination gælder fra den 1. oktober 2014 og året ud.

Fakta: Hvem kan få influenzavaccination?
•    Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år.
•    Førtidspensionister.
•    Visse kronisk syge, bl.a. nyresvigt og diabetes, efter en lægelig vurdering.
•    Personer med svær overvægt efter en lægelig vurdering.
•    Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
•    Gravide i 2. og 3. trimester.
•    Personer, der deler husstand med en syg i behandling.