Akut nyresvigt i Danmark – hvordan kan det forebygges?

Mellem 1.500 og 2.000 mennesker får hvert år konstateret akut dialysekrævende nyresvigt i Danmark. Mekanismerne, der fører til akut nyresvigt, er sparsomt undersøgt og den eksisterende viden om, hvad der udløser akut nyresvigt, er derfor mangelfuld. Det vil reservelæge og ph.d studerende Nicholas Carlsson med et nyt forskningsprojekt gøre noget ved.

Af Helle Wilmann Søndergaard

Akut nyresvigt er en alvorlig sygdomstilstand, der er forbundet med store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser i form af øget sygelighed, hospitalsindlæggelser og død. Årsagerne til akut nyresvigt synes oftest mangfoldige, og det formodes, at allerede eksisterende kronisk sygdom og samtidig behandling med bestemte lægemidler kan være medvirkende til øget nyresårbarhed. Har man en kronisk sygdom som hjerte-kar-sygdom eller diabetes, er kroppen sårbar overfor akutte påvirkninger, som f.eks operation og infektion. Et uhensigtsmæssigt samspil mellem de lægemidler, der bruges i behandlingen af forskellige kroniske sygdomme, anslås også at kunne have indflydelse på sårbarheden overfor akut nyresvigt. Det er disse forhold Nicholas Carlson med sit forskningsprojekt, ønsker at undersøge.

Nicholas Carlson fortæller om baggrunden for projektet: ”Den eksisterende viden om, hvad der forårsager akut nyresvigt er ret begrænset. Der er meget få større studier, der ser på forekomsten af akut nyresvigt i den almindelige befolkning.”

Nicholas Carlson ønsker med sit projekt at udbygge den eksisterende viden og forståelse omkring mekanismerne bag akut dialysekrævende nyresvigt. Det gør han ved at sammenkøre oplysninger fra forskellige registre samlet under Danmarks Statistik: ”Ved sammenkørsel af data fra flere danske registre kan vi lave en kortlægning af forekomsten af bestemte kroniske sygdomme og identificere uhensigtsmæssigt samspil (interaktioner) mellem bestemte lægemidler hos patienter med akut nyresvigt”. Nicholas Carlsons projekt består af tre forskellige studier:

Akut nyresvigt i Danmark

”Vi vil kortlægge forekomsten af akut nyresvigt i Danmark på baggrund af oplysninger fra forskellige registre. Vi antager, at forekomsten er undervurderet, og at forekomsten gennem det sidste årti har været stigende. Vi antager endvidere, at den stigende forekomst overvejende skyldes ændringer i befolkningssammensætningen – med stigende udbredelse af folkesygdomme som hjerte-kar-sygdomme og diabetes – hvilket medfører øget brug af flere lægemidler samtidigt, såkaldt polyfarmaci.”

Akut nyresvigt og type 2 diabetes

”300.000 danskere er diagnosticeret med type 2 diabetes, og diabetes er en af de hyppigste grundsygdomme blandt kroniske nyresvigtspatienter. På baggrund af dataudtræk fra det danske Diabetesregister vil vi undersøge forekomsten af akut nyresvigt blandt type 2 diabetikere. Vi vil have fokus på betydningen af valg af specifikke behandlingsmidler mod diabetes for udviklingen af akut nyresvigt.”

Akut nyresvigt og uhensigtsmæssigt samspil mellem lægemidler

”Det anslås, at ca. 750.000 danskere behandles med flere lægemidler samtidigt. Vores viden om betydningen af lægemiddelinteraktion for udviklingen af akut nyresvigt er fortsat sparsom. En række hyppigt anvendte lægemidler formodes at indvirke negativt på nyrernes reguleringsmekanisme med øget sårbarhed til følge. Vi vil, på baggrund af dataudtræk fra lægemiddelregisteret, identificere hvilke lægemidler og hvilke lægemiddelkombinationer, der er forbundet med øget risiko for akut nyresvigt. Vi vil lægge særlig vægt på betydningen af allerede eksisterende kronisk sygdom.”

Forebyggelse af akut nyresvigt

Uden en præcis viden om årsagerne bag – og omfanget af – akut nyresvigt vil effektiv forebyggelse være umulig. Nicholas Carlson forventer, at resultaterne fra projektet vil gavne patienter med kroniske sygdomme og befolkningen generelt på en række områder: ”En kortlægning af akut nyresvigt i Danmark vil skabe forudsætningerne for etablering og udvikling af eksisterende forebyggelsestiltag. På baggrund af projektets resultater vil patienter med øget risiko for akut nyresvigt kunne identificeres og specifikke forebyggelsesstrategier vil kunne etableres. Projektets planlagte tre studier vil hver især bidrage til en reduktion i forekomsten af akut nyresvigt og dermed forebygge udviklingen af kronisk nyresygdom i befolkningen.

Resultaterne vil kunne indgå direkte i fremtidige behandlingsguidelines med henblik på forebyggelse af akut nyresvigt forårsaget af lægemidler. Projektets fokus på betydningen og opsporingen af uhensigtsmæssig samspil mellem lægemidler, vil kunne indgå i eksisterende behandlingsforskrifter for patientgrupper med kronisk sygdom.

Projektets fokus på diabetes udspringer af et ønske om at udvikle de eksisterende behandlingsguidelines med henblik på bedre forebyggelse af akut nyresvigt blandt denne særligt sårbare patientgruppe. Opdateret viden om betydningen af specifikke diabetiske lægemidler for udviklingen af akut nyresvigt vil kunne bruges til at målrette diabetesbehandlingen til den enkelte.

Samlet set håber vi, at forskningsprojektet kan bidrage til at afdække omfanget og årsagerne bag akut nyresvigt i Danmark, herunder hvilken betydning specifikke kroniske sygdomme og samspil mellem bestemte lægemidler har på forekomsten af akut nyresvigt. Ved at udbygge vores viden og forståelse om mekanismerne bag akut nyresvigt kan vi medvirke til udviklingen af fremtidige strategier for en bedre forebyggelse af akut nyresvigt i Danmark.”

Bragt i Nyrenyt, december 2014.