Ny dom åbner op for muligheden for erstatning for fremrykket død

Det er nu, man skal i gang med at søge erstatning for fremrykket død, hvis man som efterladt har mistanke om, at der er grundlag for at søge. Hidtil har man ikke kunnet søge erstatning i sager om fremrykket død – det ændrer en ny dom nu på, og det kan få betydning for mange andre sager.

Har du mistet en nær pårørende til en sygdom, og har vedkommende i forbindelse med sygdomsforløbet fået en patientskade, der har forkortet vedkommendes levetid mere end forventeligt som følge af grundsygdommen? Så er det en god idé snarest at undersøge, om du kan søge erstatning for fremrykket død.

Den hidtidige praksis på området har været, at man ikke kan søge erstatning for en patientskade, hvis patienten uanset ville være afgået ved døden af grundsygdommen. Men en ny dom afsagt ved Østre Landsret i maj ændrer nu på det.

”Den her dom betyder, at hvis man på en eller anden måde får en patientskade, der resulterer i, at man måtte afgå, før man ellers ville være død ved en korrekt behandling, så kan pårørende efterladte få erstatning – også selvom patienten uanset ville dø af grundlidelsen. Det er en helt anden vinkel på dødserstatningssager,” forklarer advokat Søren Kroer, som har ført den pågældende sag på vegne af efterladte, og fortsætter:

”Det er en af de mest vidtgående domme, der er kommet i nyere tid inden for patientskader, og den har en betydning for rigtigt mange andre alvorlige patientskadesager. Muligheden for dødsfaldserstatning er blevet markant bedre, så jeg vil opfordre alle til at søge, hvis man har en mistanke om, at der er grundlag for at få erstatning,” understreger Søren Kroer.

Samtidig vil beløbstørrelsen på en sådan erstatning være af et helt andet omfang, læs mere længere nede i artiklen. Hvis man overvejer at søge erstatning, bør man dog ikke vente med at handle.

Kom hurtigt i gang med at søge erstatning eller genoptagelse

I øjeblikket forsøger kammeradvokaten nemlig at få sagen til Højesteret for at omgøre afgørelsen, og det afventes, om de får lov til det, eller om de skal indrette sig efter dommen for nuværende.

”Vi kæmper for, at sagen ikke skal i Højesteret, men sandsynligvis kommer den det, og så må vi håbe, at vi kan få stadfæstet dommen i Højesteret. Mens sagen afventer, så er det vores opfordring, at alle som har den mindste tvivl om, hvorvidt de kunne være omfattet, genanmelder deres sag, søger den genoptaget eller kontakter en advokat.”

Søren Kroer forklarer, at myndighederne opererer med en forældelsesregel på tre år, og hvis der skal gå yderligere to år på at få Højesterettens afgørelse, så risikerer nogle sager at blive ramt af forældelsesreglen.

Er du i tvivl, om du kan søge erstatning?

I alle sager, hvor en patientskade har medført et fremrykket dødsfaldstidspunkt (dage, uger, måneder eller år), og hvor patienten uanset ville dø af grundlidelsen, kan man nu få fuld dødsfaldserstatning.

Det kan dreje sig om en forsinket diagnose eller en hvilken som helst anden skade, som har betydning for en patients livsprognose.

Selvom man er pensionist, er der stadig dødsfaldserstatning – også selvom afdøde ikke havde et arbejde, hvis efterladte er ægtefælle.

Stadig i tvivl? Så er du velkommen til at kontakte advokat Søren Kroer på 71 99 29 29 eller kontakt@kroerfink.dk

Erstatninger i millionklassen

Patientskademyndighederne har i deres ansøgning til Procesbevillingsnævnet vurderet, at en stadfæstelse af dommen vil have den konsekvens, at der skal udbetales erstatninger for anslået 71.000.000 kr. i sager, de skal genoptage. Herudover har de anslået, at der årligt (fremadrettet) skal udbetales over 25.000.000 kr. i erstatning til efterladte. Heri er ikke medtaget erstatninger til efterladte børn, som altså kommer oveni.

Generelt har dommen meget store erstatningskonsekvenser for den enkelte patient/pårørende, idet den for en typisk sag vil ændre erstatningen fra en meget lille mén-udbetaling (eller ingen udbetaling!) til typisk et millionbeløb. I den omtalte landsretsdom vil en stadfæstelse betyde en forhøjelse af enkens erstatning fra 22.000 kr. til mere end 1 million kr.

Om den skelsættende dom

I den pågældende sag fra Østre Landsret blev en enke givet fuldt medhold i erstatningssagen vedrørende tabet af hendes mand grundet en forsinket kræftdiagnose.

I 2010 døde manden af sin grundsygdom, som var kræft. Men undervejs i sygdomsforløbet udviklede manden en ny kræftform – og da reagerede lægerne ikke korrekt på symptomerne på den ny sygdom. Det resulterede i en forsinket diagnose og en forringet livsprognose til følge – manden kunne have levet op til flere år længere, hvis lægerne havde reageret korrekt på symptomerne på den nye kræftsygdom.

Hidtil har myndighederne i spørgsmål om dødsfald og patientskader haft fokus på, om afdøde ville have overlevet eller ej – ikke på hvor meget længere vedkommende kunne have levet. Dermed gør den ny dom op med mangeårig praksis på området for patientskademyndighederne.